Zašlite svoj text do súťaže DRÁMA4Junior!

Cieľom súťaže pôvodných divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku DRÁMA4Junior je stimulovať autorskú tvorbu pre deti a mládež – dospelí pre deti.

Divadelný ústav Bratislava pripomína autorom starším ako 18 rokov, aby nezabudli zaslať svoje texty do súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku s názvom DRÁMA4Junior. Cieľom súťaže je stimulovať autorov, ktorí sa zameriavajú na tvorbu dramatických textov pre deti a mládež.

Uzávierka súťaže je 1. októbra 2012!

Najlepšie tri hry získajú finančnú odmenu. Víťazné texty budú tiež publikované v samostatnom zborníku DRÁMA4Junior, ktorý pri tejto príležitosti vyjde v Divadelnom ústave v roku 2013.

Finančná odmena: 1. miesto – 1000 €, 2. miesto – 500 €, 3. miesto – 300 €

Podmienky súťaže
súťaž je anonymná: na texte nie je uvedené meno autora
počet textov prihlásených do súťaže od jedného autora je neobmedzený
text musí byť napísaný autorom starším ako 18 rokov a určený pre deti a mládež do 18 rokov
text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou
text zaslaný do súťaže DRÁMA4Junior nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný

[ Prihláška do súťaže DRAMA4Junior – download ]

Prihlasované texty v jednom tlačenom vyhotovení a s jedným vyhotovením na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou zašle autor na adresu:

Adresa
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „ DRÁMA4Junior“

Divadelný ústav vyhlásil súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ako súčasť medzinárodného projektu Platforma 11+. Na projekte sa zúčastňuje 13 divadiel a inštitúcií z 12 krajín Európy. Každá zo zúčastnených organizácií reprezentuje vysokú úroveň a špeciálny záujem o cieľovú skupinu dospievajúcich 11- až 15-ročných mladých ľudí. Projekt Platforma 11+ trvá od roku 2009.

Súťaž DRÁMA4Junior je jednou z aktivít Divadelného ústavu v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+. Projekt, podporený EÚ, združuje 13 divadiel a divadelných centier z 12 krajín Európy so špeciálnym záujmom o cieľovú skupinu dospievajúcich mladých ľudí. Prioritným cieľom projektu je rozvoj kreatívnej komunikácie medzi divadlom a mladým človekom.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute