Prichádzajú Dejiny slovenskej drámy 20. storočia!

Publikácia vznikala v rámci Centra výskumu divadla Divadelného ústavu pod vedením renomovaného divadelného teoretika a kritika profesora Vladimíra Štefka.

Pre slovenských čitateľov a divadelníkov prichádza na knižný trh monumentálna publikácia Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v utorok 27. marca o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti autorov knihy, recenzentov a slovenských dramatikov.

Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho. Publikácia sa pripravovala od roku 2007 ako súčasť práce Centra výskumu divadla Divadelného ústavu pod vedením divadelného teoretika a kritika profesora Vladimíra Štefka. Knihu lektorovali prof. Ľubomír Vajdička a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

Slávnostná prezentácia – Divadelný ústav pozýva na slávnostnú prezentáciu publikácie, ktorá sa uskutoční v utorok 27. marca o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti autorov knihy, recenzentov a slovenských dramatikov. Program zostavil a pripravil Miro Dacho s poslucháčmi VŠMU. Večer moderuje Lucia Rózsa Hurajová.

O publikácii – Dejiny slovenskej drámy 20. storočia zahàňajú v piatich obsiahlych kapitolách zložitý príbeh a spletitú históriu slovenskej drámy 20. storočia, jej uvádzania na divadelné javiská, ako aj životné osudy jej tvorcov.

Publikácia prináša portréty významných dramatikov, ktorí profilovali osudy slovenskej drámy a divadla a svojou činnosťou ovplyvnili ich vývin a tvar. Zahàňa tiež informácie o tvorbe menej známych autorov, ktorí zasiahli do vývinu slovenskej drámy hoci len parciálne. Rovnako sa venuje aj mimoliterárnym aspektom divadelnej tvorby, ktoré často výrazne ovplyvnili texty pre divadlo. Publikáciu dopåňa rozsiahly súpis knižných vydaní divadelných hier, súpis prvých uvedení divadelných hier na profesionálnych scénach, registre a bohatá fotodokumentácia.

Vznik publikácie viedol Vladimír Štefko, autor štyroch kontextových kapitol a dvoch štúdií o profilových dramatikoch. Autormi ďalších statí sú slovenskí teatrológovia a kritici: Michal Babiak, Juliana Beňová, Martin Ciel, Peter Čahoj, Božena Čahojová, Oleg Dlouhý, Kornel Földvári, Ján Jaborník, Elena Knopová, Jozef Koleják, Dagmar Kročanová Roberts, Natália Mazanová, Zdenka Pašuthová, Martin Porubjak, Ján Sládeček, Ján Šimko a Martin Timko.

Recenzie – Spracovanie slovenskej drámy 20. a sčasti aj 21. storočia bolo náročným projektom, ale o to záslužnejším. Zvolený spôsob spracovania dejín prostredníctvom portrétov slovenských dramatikov je novátorský čin, lebo dáva ucelený obraz o najlepších autoroch a ich tvorbe, je to čosi medzi spracovaním dejín dramatickej tvorby a slovníkovým koncipovaním jednotlivých autorov, ako aj analýzy ich diel. (…) Kniha o slovenskej dráme doteraz absentuje, preto jej vydanie určite privíta celá naša divadelná verejnosť, ako aj školská prax (pedagógovia, študenti). Zároveň v budúcnosti môže pomôcť aj pri spracovaní dejín slovenskej literatúry. prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

Kniha Dejiny slovenskej drámy 20. storočia je výnimočný projekt (sám názov ponúka úvahu, že takáto práca môže vzniknúť raz za storočie) a svojím zameraním a obsahom je konkrétnym vyjadrením podstaty práce edičnej činnosti Divadelného ústavu a hoci takýchto syntetických prác je v slovenskej teatrologickej bibliografii ešte stále málo, nemožno očakávať, že sa dajú fabrikovať ako na bežiacom páse (…) Projekt má šťastie na jedinečného (a v súčasnej situácii slovenskej divadelnej historiografie, po strate, akou bol odchod doc. PhDr. Jána Jaborníka aj jediného možného) editora – prof. PhDr. Vladimíra Štefka, Csc. Jeho štyri „kontextové“ štúdie (Od realizmu k moderne 1890 – 1938, Nový program, nové témy 1938 – 1948, Dráma slúžkou ideológie 1948 – 1960, Roky šesťdesiate a ďalšie) sú solídnou/nym (teda pevnou/ným, konzistentnou/ným) osou, kmeňom, základom na ktorý môžu byť naočkované, môžu z neho vyrásť alebo na ňom spočívať jednotlivé štúdie šestnástich autorov. prof. Ľubomír Vajdička

Dejiny

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET