Hudba v Bratislave: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín VI / Príspevky k hudobnej regionalistike.

SNM-Hudobné múzeum pripravilo spolu s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou muzikologickú konferenciu s názvom Hudba v Bratislave v rámci cyklu konferencií Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín  / Príspevky k hudobnej regionalistike. Podujatie sa uskutoční v dňoch 27.6. – 28.6.2019 v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave.

Tematické okruhy konferencie v tomto roku sa sústreďujú na jeden hudobný región – Bratislavu. Zamerané budú na vývoj hudobnej kultúry mesta od stredoveku po súčasnosť a 
na rôzne oblasti jej prejavov od liturgickej a duchovnej hudby pestovanej v bratislavských kostoloch cez hudobnú produkciu pre opernú scénu, populárnu hudbu až po súčasnú klubovú scénu. Pozornosť sa bude venovať aj problematike hudobného nástrojárstva. Referáty sú zamerané jednak na konkrétne pramene, osobnosti, inštitúcie, ale aj metodologické problémy výskumu hudobnej historiografie vo vybraných oblastiach. Na konferencii budú prezentovať výsledky svojich výskumov členovia riešiteľského kolektívu projektu Hudba v Bratislave, ktorý za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja prebieha od roku 2015 v štyroch inštitúciách: Katedre muzikológie FiFUK ako hlavnom riešiteľovi a v SNM-Hudobnom múzeu, Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústave hudobnej vedy SAV ako spoluriešiteľských inštitúciách. So svojimi príspevkami vystúpia aj pozvaní prednášajúci z partnerských inštitúcií v Bratislave, Budapešti, Brne, Viedni a Skopje.

Podrobný program podujatia nájdete na http://hudbavbratislave.sk/aktuality.html

Zdroj: SNM-Hudobné múzeum