Trutnov Open Air Festivalu: Organizátori najstaršieho hudobného festivalu v Čehách prejavujú súcit s návštevníkmi festivalu v Hradci Králové!

Po událostech posledních dnù v souvislosti s deštìm a silným vìtrem, projevujeme soucit s návštìvníky hudebního festivalu v Hradci Králové, který končí v tìchto dnech na místním letišti. Byla to zkouška nejen pro návštìvníky, produkci, ale i pro prostor, v nìmž se festival pořádá.

Jsme rádi a vzdáváme dík, že se nepříjemná situace obešla bez lidských životù a neskončila tragicky, jako se tomu stalo na nejvìtším hudebním česko-slovenském festivalu, trenčínské Pohodì. I přes skvìlou organizaci zde před třemi lety při velké vichřici spadl stan a usmrtil mladého človìka. Již po této smutné a tragické události, které jsme byli bohužel svìdky, jsme uvedli, že letištní plochy nepovažujeme za nejvhodnìjší místo pro pořádání podobných shromáždìní a festivalù. Pohoda na Slovensku, stejnì jako festival v Hradci Králové se odehrává na letišti.

Obdivujeme všechny ty, kteří mají odvahu pořádat festivaly na otevřených letištních plochách, které jsou při současných klimatických zmìnách mnohem náchylnìjší k podobným událostem. My bychom takovou odvahu nemìli a z rùzných dùvodù bychom na letišti s otevřeným prostranstvím festival nepořádali. Rozsáhlé a rovinaté plochy jsou nejen nudné, ale především nechránìné a velkokapacitní stany silnému vìtru neodolají.

To, co se stalo na Pohodì a nyní v Hradci Králové, by pro nás všechny pořadatele festivalù a podobných megalomanských projektù mìlo být výzvou. Není to zdvižený prst k zamyšlení, jestli bychom nemìli vycouvat a slevit z našich velkolepých plánù s obrovskými stany, oželit rùzná lákadla od sponzorù a spíše se uskromnit a potlačit touhy být co nejvìtší a nejlepší? Dát spíše více prostoru naší fantazii, která není ovlivňována především sponzory a penìzi?

Možná nás čekají ze zákona radikální bezpečnostní opatření, možná k tomu budeme přinuceni sami. Možná nás s omezenou ekonomickou rozpínavostí čeká trend prostších a skromnìjších festivalù. Je smutné, že pokud k tomu dojde, nebude to z přesvìdčení, ale z jiných dùvodù…

Návrat FNM po patnácti letech pod hory…?

Tìm, kteří se na vystoupení americké kapely Faith No More, která nakonec na festivalu v Hradci Králové nevystoupila, tìšili, oznamujeme, že jsme jako satisfakci posluchačùm a kompenzaci kapele za jejich neuskutečnìný koncert, nabídli náhradní vystoupení v České republice, a to na Open Air Festivalu v Trutnovì, který se koná 16. až 19. srpna, kde již kapela v roce 1997 vystoupila. Toto legendární vystoupení, bìhem nìhož kapela mj. odehrála necelé tři skladby bez osvìtlení, předurčilo tvář československým festivalùm. Rok na to se totiž na vìtšinì letních hudebních akcí začaly objevovat zahraniční hvìzdné kapely a tento prvek se stal neodmyslitelnou součástí festivalové dramaturgie. Uvidíme, zda kapela nabídku využije a okolnosti tomu budou přát. Faith No More by tak vystoupili například vedle Korn či Johna Calea z Velvet Underground. O tom, jak tato nabídka dopadla, budeme informovat.


Zdroj: Trutnov Open Air Music Festival

Publikoval: Redakcia GREGI.NET