Sing Your Rights – Spievaj o svojich právach – 27. februára 2018 – Wiener Konzerthaus

Pozývame vás na výnimočný koncert iniciatívy Superar, ktorý sa uskutoční 27. februára 2018 vo svetoznámom Wiener Konzerthaus(e). Tento rok je jeho témou ochrana práv detí s heslom Sing Your Rights – Spievaj o svojich právach.

Na najvýznamnejšom podujatí združenia Superar bude účinkovať takmer 500 detí z troch zborov Superar zo Slovenska, z viedenských speváckych zborov Superar a z Orchestra Superar Viedeň. Deti, ktoré sa predstavia na koncerte, pochádzajú väčšinou zo sociálne znevýhodnených rodín, hovoria dvadsiatimi deviatimi materinskými jazykmi, a vyznávajú jedenásť rôznych náboženských konfesií. Po prvýkrát na svetoznámom pódiu vystúpi aj 40 detí zo zborov Superar z Detvy, Plaveckého Štvrtka a z Bratislavy.

V textoch skladieb sa symbolicky prihlásia o svoje práva tak, ako sú definované v Dohovore OSN O právach dieťaťa z roku 1990, ktorého signatárom je aj Slovenská republika. Podľa tohto dohovoru majú všetky deti – aj tie z vyčlenených komunít – právo na rovnaké príležitosti v kultúrnom, umeleckom živote a vo vzdelávaní.


Na koncerte zaznejú skladby ako Can You Hear Me? (Bob Chilcott), v ktorej sa „spieva“ posunkovou rečou, slávna skladba Somewhere, ktorej autorom je Leonard Bernstein, židovská pieseň Al Slosha Devarim či skladba Ésti dál od maďarského klasika 20. storočia Zoltána Kodálya.

O iniciatíve Superar:  

Superar založili v roku 2009 tri rešpektované inštitúcie v Rakúsku – Caritas, Wiener Konzerthaus, a Viedenský chlapčenský spevácky zbor.
Intenzívne dlhodobé hudobné vzdelávanie vysokej kvality videli ako správny nástroj na prepojenie a spoluprácu detí zo všetkých sociálnych, etnických, náboženských či vzdelanostných skupín a na to, aby deti lepšie chápali a oceňovali svoju vlastnú identitu.

V hudobných telesách Superar po celý rok intenzívne spolupracujú deti zo sociálne vylúčených komunít s deťmi z väčšinovej spoločnosti. Spoločne spoznávajú fungovanie a myslenie odlišných rovesníkov počas nácvikov a zažívajú s nimi spoločný úspech počas verejných vystúpení.
Hudba im otvára možnosť nielen pochopiť, ale aj precítiť dôležitosť každého člena tímu pre dosiahnutie spoločného cieľa. V kolektíve, ktorý rešpektuje a oceňuje rozmanitosť, tak môže každé dieťa objavovať svoje vlastné schopnosti a vybudovať si zdravú sebadôveru.

Superar na Slovensku:

Superar na Slovensku od roku 2009 napĺňa podstatu Dohovoru OSN o právach detí – vychováva deti v úcte k ľudským právam a slobodám, vedie k úcte k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu, a k iným kultúram. Pripravuje deti na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

Informácie o koncerte:

Termín: 27. februára 2018
Miesto: Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20, A-1030 Wien
Web: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/54815

Zdroj: TS