Post Bellum SK predstavuje ďalšie číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia úspešne vstupuje do nového roku ďalším číslom s témou „IdenHty”. Vydáva ho občianske združenie Post Bellum SK, ktoré sa na Slovensku venuje do- kumentovaniu spomienok pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Priateľské stretnu4e pri príležitos4 predstavenia prvého čísla tohto ročníka sa uskutoční v pia- tok 22. februára o 19:00 v priestoroch Bohéma Baru na NámesW SNP. Môžete sa tešiť na vy- stúpenia niekoľkých ostrieľaných stand-up komikov: Pe4ara Lachkého, Mariána Psára a Mateja Adámyho. Vo svojej stand-up show si každý z nich zoberie na pretras tému „iden4ty”. Sprevá- dzať ich bude hudba Free n’ Loop Petra Luhu a Mariana Jaslovského.

Počas akcie si návštevníci budú môcť časopis aj zakúpiť. Nájdu v ňom opäť okrem príbehov pamätníkov aj rozhovor, vedecko-populárne štúdie, reportáže, analýzy a recenzie kníh, filmov či divadelných predstavení. Keďže časopis slúži aj ako didak4cká pomôcka pre učiteľov základ- ných a stredných škôl, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise. Za vizuálom stojí grafická dizajnérka Viktória Bigerová a au- torom obálky je výtvarník Matúš Maťátko. Titulnú ilustráciu z obálky nájdete aj ako nálepku vnútri časopisu.

„V novom čísle sa venujeme téme ,iden4ty’, ktorá je nesmierne komplexná, no cí4li sme potre- bu uchopiť ju. V príbehoch ľudí, ktoré dokumentujeme, sa odráža to, ako rôzne historické uda- los4, poli4cké rozhodnu4a či niekedy len náhody definovali ich iden4tu, to, kde patrili a odkiaľ boli vyčlenení. Podobným zaraďovaním prechádza každý z nás, určuje nás to, no nie vždy sme si toho vedomí. Toto číslo je plné otázok o tom, kto sme a čo tvorí to, kým sme,” zdôvodňuje výber aktuálnej témy Debora Pas4rčáková, vedúce redakcie časopisu.

Časopis Príbehy 20. storočia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Dátum akcie: 22.02. 2019 o 19:00
Miesto akcie: Bohéma Bar, Námes4e SNP 488/30, 811 01 Bra4slava

Zdroj: Post Bellum SK