Motýľ spustil búrku!

Môže motýľ mávnutím krídel zmeniť počasie na mieste stovky kilometrov vzdialenom? Javom nášho zložitého sveta deti môžu porozumieť, pomôžme im.

V Slovenskom národnom múzeu bude otvorená interaktívna výstava. Je vytvorená v rámci zmluvnej spolupráce Slovenskej akadémie vied (ďalej SAV) a Slovenského národného múzea (ďalej SNM). Spoločne podporovaná výstava pre potreby moderného nazerania na náš skutočne zložitý svet sprístupní širokú oblasť systémového myslenia a systémovej dynamiky. Na výstave budú sprístupnené najmä ich základy.

Výstava nadväzuje svojou koncepciou na už realizované výstavy (Zázračný rok vedy, 2005; Komunikácia 2006; Riziko 2007; Hráme sa s vedou 2008; Energia a prostredie pre život 2009); Potešenie z matematiky 2010; Chémia pre život 2011. Vznikla vďaka spoločensky opodstatnenej podpore popularizácie vedy a techniky na pôde múzea, bežne považovaného za kultúrnu inštitúciu – súčasťou kultúry sú aj veda, technika i vzdelávanie.

Pre verejnosť bude sprístupnená od 28. septembra 2012 v rámci celoeurópskej akcie Noci výskumníkov. Výstava potrvá do 20. decembra 2012 (otvorená je v stredu, štvrtok a nedeľu).

Výstava pripomína, že svet sa nezastavuje, je živý, že sa skladá z mnohých častí, ktoré spolu komunikujú, vzájomne reagujú a že svet ako supersystém sa neustále mení, vyvíja a že pre nespočítateľné prepojenia rôznych príčin a následkov i pre temer nevysledovateľné vzťahy medzi prvkami prírodných i ľuďmi vytvorených systémov nie je možné riešiť problémy zložitého sveta na základe intuície, či pochybných jednoduchých vysvetlení.

Výstava v predstavenej jednoduchej forme môže pomôcť verejnosti – a najmä žiakom či študentom – poznať, že jej obsahu, pre mnohých ľudí

Výstava predvedie zážitkovou, interaktívnou formou niektoré základné pojmy systémového myslenia, jeho jazyk a priestor, v ktorom sa pohybuje. Sú to najmä vzťahy, prepojenia medzi časťami systému, spätné väzby, oneskorenie, linearita i nelinearita, podporí sa význam merania a štatistiky.

Na výstave nájdete chaotický mlyn E. Lorenza (malá zmena vyvolá obrovskú odozvu); programy na PC (porovnanie regulácie manuálnej a automatickej); interaktívny kvízový panel; modely posilňovacej a vyvažujúcej spätnej väzby; stoly pre aktivity (hry s objektami, skladačky a pod.); hru Ekolopoly – model systému ľuďmi obývanej krajiny a jej riadenia; model oneskorenia; modelovanie z Lega („trojnásobný pes“); hru na doske – reťazenie príčin a následkov; kruhovú váhu pre nastavenie rovnováhy; model balancujúceho robota; chôdza po kladine; nácvik stability a rovnováhy pomocou obyčajnej rúčky od metly; rovnováha na lopte a podobne.

Cieľovými skupinami, na ktoré sa výstava svojím obsahom i formou obracia, je celá verejnosť, pričom osobitnú pozornosť sa venuje školskej mládeži. Veríme, že aj táto výstava jednoznačne podporí aktivity, vedúce ku kvalitnému vzdelaniu mladých ľudí, že podporí vytváranie pozitívneho obrazu všetkých odborov vedy, vedeckého poznávania, inovácií a rozvoja udržateľných technológií.

Motyl spustil burku.

Zdroj: SNM