Dramatici, hľadáme vás! Začína sa súťaž Dráma 2013.

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú štrnásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2013. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2014.
Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2014 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou  je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska –  naštudovanie textu v roku 2014.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2013 a formou elektronickej knihy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2013“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 603

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na https://www.theatre.sk/sk/aktivity/drama/rocnik-2013/ 

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2013 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

sutaz drama 2013

Zdroj: Divadelný ústav