Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2013.

Do 31. januára 2014 majú autori možnosť posielať svoje príspevky do súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom alebo českom jazyku – DRÁMA 2013. Súťaž už štrnásty rok vyhlasuje Divadelný ústav.

Divadelný ústav vyhlásil štrnásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku – s názvom DRÁMA 2013. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2014.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas 10. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj. Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu v roku 2014. Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2013 a formou elektronickej knihy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou, spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, zašle autor na adresu:

Adresa:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2013“

Bankový účet vyhlasovateľa:
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071011/8180

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20 487 603

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na https://www.theatre.sk/sk/aktivity/drama/rocnik-2013/

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2013 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

sutaz drama 2013