Peter Dobai a Nikolaj Nikitin Kvintet – Slovakia tour 2015 “Kavorka“

Peter Dobai a Nikolaj Nikitin Kvintet – Slovakia tour 2015