Začína sa súťaž DRÁMA 2015.

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú šestnásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2015. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2016.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2016 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2014 – 2015.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2014“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180
Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600
Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2015 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Dráma-2015_A4_FINAL

Zdroj: Divadelný ústav