Vysoká účasť na medzinárodnej konferencii Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti potvrdila záujem diskutovať o význame kultúry pre rozvoj mesta.

Skončila sa dvojdňová medzinárodná konferencia Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti, ktorá prilákala do Pisztoryho paláca 135 ľudí. Zúčastnilo sa na nej 14 odborníkov z ôsmich európskych miest, vrátane Bratislavy.

Jej hlavným cieľom bol kritický pohľad na aktuálne záujmy, vzťahy a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozitív v kontexte súčasného európskeho mesta. Spracované výstupy budú zverejnené na stránkach www.kulturaamesto.sk a www.kulturnabratislava.sk do konca januára 2016. Hlavným organizátorom bola A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru.

1_Bottom-up vs top-down kultúrne politiky_ Moderuje_Olga Škochová Bláhová (CZ)_Diskutujú_ Simona Škarabelová (CZ)_Simon Kardum (SI)_Emina Višnić (HR)_Michal Hladký (SK)_Foto_Peter Fodora

Podľa jedného z organizátorov Bohdana Smiešku, experta platformy Kultúrna Bratislava, priniesla konferencia niekoľko zaujímavých podnetov aj zodpovedaných otázok. „Ak chceme žiť vo vibrujúcom kultúrnom meste, potrebujeme do štruktúrovaných verejných diskusií zapojiť čo najviac rôznorodo mysliacich ľudí. Kultúra pravdepodobne nemá potenciál byť univerzálnym riešením všetkých závažných problémov dneška, ale určite je kľúčovým sprostredkovateľom hodnôt do spoločnosti. Na to, aby sme dokázali dobre spolupracovať v kultúrnom medzinárodnom kontexte, potrebujeme rozvíjať spoločné európske témy a príbehy, ale súčasne reflektovať vlastnú miestnu jedinečnosť a stavať na nej. Kultúrne inštitúcie budúcnosti by mali fungovať na princípe maximálnej otvorenosti, disponovať kapacitami na vzdelávanie a dokázať aktívne reflektovať a reagovať na sociálne problémy v spoločnosti,“ zhrnul v jednotlivých bodoch Smieška.

Diskutovali aj politici a odborníci zo Slovenska: primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal, poslankyňa NR SR Magda Vášáryová, riaditeľ Creative Industry Košice, n.o. Michal Hladký a profesor Urban Studies na Fakulte architektúry Estónskej akadémie umenia v Tallinne Maroš Krivý.

3_Kreatívna Európa_ Diskutujú_Jiří Sulženko (CZ)_Vesna Čopič (SI)_ Gernot Wolfram (DE)_Moderuje_Zora Jaurová (SK)_Foto_Peter Fodora

Ďalší kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a teoretici boli z Berlína, Viedne, Prahy, Brna, Plzne, Ľubľany, Záhrebu a Košíc. Štyri panely moderovali: Fedor Blaščák, Michal Hvorecký, Zora Jaurová, Olga Škochová Bláhová, ktorí sa stretli aj na záverečnej diskusii moderovanej Bohdanom Smieškom, včera popoludní. Súčasťou konferencie bol aj sprievodný program, ktorý sa uskutočnil v priestoroch A4, bolo ním 32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night.

Partnermi konferencie boli: Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, o.z. Punkt a podporu jej ďalej poskytli Nadácia otvorenej spoločnosti prostredníctvom Fondu pre mimovládne organizácie a Ministerstvo kultúry SR.

5_ZÁVEREČNÁ DISKUSIA A UKONČENIE_ Moderuje_Bohdan Smieška_Diskutujú_ Olga Škochová Bláhová_Michal Hvorecký_Zora Jaurová_Fedor Blaščák_Foto_Peter Fodora

Konferencia je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia a z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných – Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac informácií konferencii na www.kulturaamesto.sk.

Zdroj: Kultúra a mesto