Všetky publikácie o divadelnom umení pod jednou strechou!

Od 22. júna je otvorená reinštalácia výstavy Knihy Divadelného ústavu v Turčianskej galérii v Martine. Výstava predstavuje všetky publikácie o divadelnom umení, ktoré vydal Divadelný ústav v Bratislave počas päťdesiatročnej činnosti. Mnohopočetný súbor publikácií je výstupom pravidelnej dokumentačnej, archívnej a výskumnej činnosti Divadelného ústavu vo forme divadelných ročeniek, kalendárov, súpisov, katalógov. Výstava potrvá do 30.júla.

Výstava prináša systematický prehľad publikácií v rámci jedenástich edícií, prostredníctvom ktorých sa verejnosti sprístupňujú významné práce domácich i zahraničných divadelných autorov a teatrológov z oblasti drámy i teórie. Knihy Divadelného ústavu sú exkurziou po obdobiach, ktorými inštitúcia prešla. Nájdete tu prvý edičný projekt z roku 1958, Přehled činnosti česko-slovenských divadel 1958, na ktorom participovali pracovníci vtedajšieho Divadelného oddelenia Slovenského múzea (SM). Na výstave tiež nechýbajú publikácie z obdobia, keď sa Divadelné oddelenie SM stalo súčasťou pražského Divadelného ústavu, napríklad Lea Mrázová: Divadelní umelci v portrétoch, či Súpis slovenských divadiel 1945 – 1966. Zv. 2. Výstava patrí do rozsiahlej série podujatí, ktoré pri príležitosti osláv 50. výročia svojej existencie pripravil Divadelný ústav Bratislava.

Najvýraznejší nárast edičnej činnosti Divadelný ústav zaznamenal na začiatku 70. rokov. Vydávali sa publikácie k dejinám slovenského a svetového divadla, napríklad Vladimír Blaho: Tragičnosť v Lorcových drámach alebo Cesty priame i kľukaté (redigoval Anton Kret). Významným počinom bolo vydanie teatrologickej publikácie Slovenské divadlá v sezóne 1971 – 1972: 1. ročenka slovenského profesionálneho divadelníctva z roku 1972. V nasledujúcom roku nevyšla v Divadelnom ústave ani jedna publikácia. Situácia sa komplikovala s narastajúcim ideologickým normalizačným tlakom, ale aj s neprajným prístupom rezortného ministerstva vo finančných otázkach. V nasledujúcom období vyšli aj ďalšie dva zväzky knihy Ladislava Lajchu Zápas o zmysel a podobu SND (1920 – 1938). Sporadicky sa objavili katalógy k výstavám a prvé súhrnné práce, ktoré sa venovali divadelnému kostýmu na Slovensku.

V 80. rokoch edičná činnosť opäť narástla vďaka Ivanovi Lacikovi, ktorý na vydanie pripravil niekoľko dôležitých katalógov. Toto obdobie je vo vydavateľskej činnosti poznačené vznikom novej inštitúcie – Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1984). Okrem periodických publikácií, katalógov k výstavám, k divadelným festivalom, ale aj publikácií venovaných scénografom či divadelnej fotografii, vydávali sa najmä diela, ktoré súviseli so širším zameraním inštitúcie reflektujúcim rôzne typy umeleckej kritiky.

Návrat k vydávaniu odbornej divadelnej literatúry zaznamenávame po vzniku Národného divadelného centra, uskutočňoval sa však pozvoľne. Orientoval sa najmä na vydávanie katalógov, ročeniek, súpisov činnosti divadiel v historických obdobiach a na vydávanie publikácií v jazykových mutáciách, ktoré mali slovenské divadlo prezentovať v medzinárodných kontextoch. Vydali sa knihy, ktoré formou osobných reflexií i spomienok tvorcov (Ján Sedlák, Janko Borodáč) odkrývali významné obdobia ich činnosti v slovenskom divadelníctve.

Mohutnejší rozvoj edičnej činnosti nastal v druhej polovici 90. rokov, keď sa na edičnom úseku vystriedalo viacero výrazných osobností slovenskej teatrológie (Emil Lehuta, Milan Polák, Ján Sládeček). Nárast edičných titulov prekonal všetky dovtedajšie roky. Medzi najvýznamnejšie projekty patrilo vydanie niekoľkých zväzkov pramenných materiálov v minulosti tabuizovanej osobnosti významného slovenského divadelného režiséra Jána Jamnického a súborné dramatické diela významných slovenských dramatikov – Júliusa Barča-Ivana a Ivana Stodolu. Po návrate teatrológa a divadelného historika Jána Jaborníka do Divadelného ústavu sa začala vydávať retroročenka slovenského divadla, ktorá mapuje činnosť slovenských profesionálnych divadiel v divadelných sezónach 1970 – 1971, 1969 – 1970, 1968 – 1969, 1967 – 1968, 1966 – 1967, 1965 – 1966.

Od roku 1999 zaznamenávame doposiaľ najbohatšiu edičnú činnosť, ktorá súvisí aj so štatútom inštitúcie, v ktorej edičná činnosť patrí k prioritám. Pravidelne sa prekladajú ťažiskové diela svetovej teatrológie a drámy, domáca odborná aj umelecká literatúra však ostáva v popredí záujmu. V roku 2007 na pôde Divadelného ústavu vznikol divadelný časopis kød – konkrétne ø divadle. V publikačnej činnosti sa Divadelný ústav v súčasnosti orientuje na tieto edície: Základné publikácie (Ročenky, Kalendár), Slovenské divadlo, Slovenská dráma, Slovenská dráma v preklade, Osobnosti, Teória v pohybe, Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma / New Drama, Vreckovky, interaktívne publikácie a nosiče.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET