Trutnov Open Air Music Festival: Festival bude venovaný Václavovi Havlovi!

Pořadatelé Open Air Festivalu Trutnov, českého Woodstocku, zmìnili zamýšlené vìnování. Festival bude vìnován náčelníkovi Václavu Havlovi a guruovi undergroundu Ivanu Martinovi „Magoru“ Jirousovi.

Letošní Open Air Festival Trutnov bude vìnován In memoriam náčelníkovi Václavu Havlovi a guruovi undergroundu Ivanu Martinovi „Magoru“ Jirousovi. Vystoupí zde jejich oblíbení umìlci a pozváni budou i jejich přátelé a osobnosti našeho kulturního a společenského života.

Vaclav Havel

Open Air Festival Trutnov, přezdívaný Východočeský či Český Woodstock, se letos uskuteční opìt tradičnì – ve dnech 16. až 19. srpna. Častými návštìvníky festivalu, který vznikl na undergroundových základech v roce 1987, byli i Václav Havel a Ivan Martin „Magor“ Jirous. Právì jim bude letošní ročník festivalu zasvìcen. „Pod tíhou bolestných událostí a smutných odchodù ke konci minulého roku jsme byli nuceni přehodnotit a upustit od pùvodnì zamýšleného vìnování a letošní setkání zasvìtit náčelníku Václavovi a guruovi undergroundu Martinu Magorovi. Chceme tím alespoň částečnì splatit dluh tìm, bez nichž by nebyl ani tento festival. Je to natolik silné a pro nás zásadní, že nemùžeme jinak,“ vysvìtluje zakladatel festivalu Martin Vìchet. Festival je od roku 1995 vždy nìkomu či nìčemu vìnován. To se odráží nejen v jeho programu, ale i na celkovém duchu setkání pod horami, o nìmž sám Václav Havel říkal, že se mu na nìm líbí právì jeho spiklenecká pospolitost a atmosféra. Ivan Martin Jirous jej zase označoval za manifestaci radosti a festivalové návštìvníky k poutníkùm scházejícím se na novodobém poutním místì.

„I když naše wigwamy stále obchází slzy a stíny smutku, vzdáme našemu náčelníkovi Václavovi a guruovi undergroundu Martinu Magorovi hold plný radosti a bude nám ctí na toto setkání pozvat účinkující, ale i přátele a hosty ze společenského a kulturního života, včetnì známých i ménì známých podivínù, o nichž víme, že je Václav i Magor mìli rádi,“ říká Martin Vìchet.


Pùvodní vìnování –
Letošní trutnovský festival mìl být pùvodnì vìnován obecnì prospìšné společnosti Človìk v tísni, která vznikla před dvaceti lety, a České obci sokolské, která si letos připomíná stopadesáté výročí od svého vzniku, dále také jednomu ze známých představitelù beatnické generace. „To vše bohužel padlo. Odchody nás opravdu zasáhly. Když vzpomeneme Malého velkého muže s kytarou Karla Kryla, kovboje se srdcem indiána a Slavíka z Madridu Waldemara Matušku nebo nestora českého šansonu Rudolfa Pellara, smutné odchody předloni zahájil Huňatý Šedý Vlas Ladislav Smoljak, začátkem loňského roku jej následoval Jiří Dienstbier, poté Jiří Gruša a „rok smrti“ uzavřeli náš náčelník Václav Havel a Martin Jirous. Vnímáme to jako velké ztráty. Nepìvecký hlas náčelníka zde bude výraznì chybìt, spíše už chybí,“ rekapituluje Martin Vìchet.

Vaclav Havel

Okolnostmi vynucená zmìna se však v jednom bodu letošního programu nedotkne – zamýšlená debata se zakladatelem společnosti Človìk v tísni, bývalým listopadovým studentským vùdcem Šimonem Pánkem, se uskuteční. Setkání je naplánováno do zvìtšeného a letos přejmenovaného Undergroundového stanu I.M. „Magora“ Jirouse.

Náčelník a guru undergroundu. Oba byli u jeho zrodu a festivalu pomáhali v dobách zlých, dobrých i současných. Václav Havel byl u zrodu festivalu nejen v roce 1984, krátce po propuštìní ze svého nejdelšího vìznìní, ale i v roce 1987. Když StB v roce 1987 festival ve Volanovì u Trutnova rozehnala a organizátory pozatýkala, aparaturu se podařilo schovat na Hrádečku u Václava Havla, který ve své stodole poskytl skrýš před StB. Právì rok 1987 je oficiálnì uvádìn jako počátek současného festivalu. „Vše bylo tak konspirativní, že jsem se o tom dozvìdìl až po třinácti letech, paradoxnì od samotného náčelníka, když přijel na festival,“ vzpomíná Martin Vìchet. „Václav nám pomáhal a zastával se nás nejen v dobách zlých, dobrých ale i současných, ať jako disident, prezident nebo neformální či již jmenovaný náčelník.,“ říká Martin Vìchet. Václav Havel se objevil hned na prvním polistopadovém festivalu jako čerstvì zvolený prezident v létì 1990. „Na Bojištì přijel prezident, kterého miloval témìř celý národ, v tričku Rolling Stones. V humorném duchu se nesla i náčelníkova podpora o osmnáct let pozdìji, když se dozvìdìl o zámìru místních radních zastavìt louky, na nichž se festival pořádá. Ve veřejném dopise vyjádřil své obavy i víru, že festival s letitými kořeny nezničí mìstská zástavba podobnì jako tanky Varšavského paktu Pražské jaro. V projevu na hlavním pódiu zase vyzval přítomné, aby stejnì jako on nekupovali sirky, pomazánky a další vìci v supermarketu, který by mìl eventuálnì stát Na Bojišti. Vzpomínám, že jej doprovázel bouřlivý potlesk a skandování Vašek Havel na Hrad. Byla to vlastnì nejvìtší, až na pár výjimek nehrající, hvìzda festivalu,“ říká s úsmìvem Martin Vìchet.

Do posledního dechu – Václav Havel organizátory festivalu podpořil i v lednu 2011, kdy jej vlastnoručnì podepsaným dopisem starostovi mìsta Adamcovi, společnì s dalšími patnácti navrhovateli (mj. Evou Pilarovou), navrhnul na kulturní cenu mìsta za rok 2010. Radní však radìji cenu neudìlili nikomu. Z kulturní komise, která udìlení ceny projednává a doporučuje, poté nesouhlasnì odešel jeden z jejích dlouholetých členù. V srpnu 2011 Václav Havel zase telefonicky z hlavního pódia účastníky festivalu pozdravil a setkání vyjádřil podporu s lítostí, že nemùže být kvùli svému zdravotnímu stavu jeho součástí. „Václav Havel festival v podstatì podporoval do posledního dechu,“ říká k tomu organizátorka festivalu Eva Navrátilová.

Guru undergroundu„A Magor? Ten byl nejen pro mì osobnì, ale vìřím že i pro mnoho dalších kumpánù, mùj adoptivní táta. Underground mne vychoval a společnì s Chartou mi dal základ pro mnohé z toho, co jsem celý život dìlal a dìlám. Nebýt toho, zřejmì by nebyl ani festival. Magor, to je guru undergroundu. Jako první dokázal zformulovat ve své Zprávì o třetím českém hudebním obrození smysl undergroundu jako politického, ale především jako umìleckého vyjádření. Sám toto prezentoval svým zářivým příkladem a životním postojem nejen jako teoretik,“ uvádí k „ideologovi“ domácí nezávislé umìlecké scény Martin Vìchet.

Program festivalu pro náčelníka Václava Havla a Magora – Vìnování se více než v minulých letech promítne do celého letošního programu Open Air Festivalu Trutnov. O žádné rekviem se však v žádném případì jednat nebude, i když v jedné podobì možná zazní, jak naznačují pořadatelé. V Undergroundovém stanu Ivana Martina „Magora“ Jirouse budou probíhat přednášky, projekce fotografií a filmù o Druhé kultuře, debaty, ale i divoké koncerty do ranních hodin, jak to mìl Magor vždycky rád.

Vaclav Havel

„Program celého festivalu bude ladìn ještì více do žánrových rozličností. Na pódiích se budou střídat umìlci rùzných smìrù, okruhù a společenských vrstev. Od undergroundu, přes vážnou hudbu, písničkáře až po pop či metal, tak jak to mìl zase Václav rád. Vìříme, že to jeho duši potìší,“ říká Martin Vìchet. V podhorském území bude možno vedle sebe spatřit nìkolik legend. Setkají se zde představitelé volného sdružení Šafrán v čele s Jaroslavem Hutkou, současné undergroundové kapely i ikona sametového podzemí Plastic People s popovìji ladìnými umìlci, stejnì jak tomu bylo na legendárním III. Festivalu druhé kultury 1. září 1977 na Hrádečku u Václava Havla. Tehdy zde kromì hudebníkù z undergroundové komunity vystoupila Marta Kubišová i písničkáři ze sdružení Šafrán Jaroslav Hutka a Vlastimil Třešňák, jimž bylo umožnìno ještì krátce předtím veřejnì koncertovat. Celý festival tehdy uvádìl Ivan Martin Jirous, který byl nedlouho na to opìt zatčen a uvìznìn. „Nenapodobitelné atmosféře tehdejšího setkání se budeme snažit přiblížit, především v undergroundovém stanu, který by mìl být o poznání vìtší,“ uvádí k tomu pořadatelka Eva Navrátilová.

Z programu: The Plastic People of The Universe, Jiří Schmitzer, J.A.R., Irena Budweiserová, Vlasta Třešňák & Band, Neruda, Sto zvířat, Mňága a Žďorp, Vladimír Veith, Vladimír Merta, Ivan Hlas se speciálním projektem, Garage & Tony, L.A., The Fireballs, Michal Hrùza a kapela Hrùzy, Velvet Underground revival, Goodfellas, Hally Belly, Čankišou Petr Váša a Ty syčáci, Zuby nehty, Visací zámek, Hakka Muggies, Baťa & Kalábùf nìžný beat, N.V.Ú., Už jsme doma a další. Na trutnovská pódia se po letech vrátí Vladimír Mišík se skupinou ETC a poprvé v historii zde vystoupí legendární písničkář Jaroslav Hutka.

Zdroj: Trutnov Open Air Music Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET