Študentský výskum v laboratóriách TUZVO ustal, prax študentom chýba.

Na Technickej univerzite vo Zvolene platia už niekoľko mesiacov prísne protiepidemické opatrenia a študenti študujú dištančnou metódou. Priestory univerzity sú zatvorené a vstup do budov je umožnený iba  s povolením vedenia univerzity. Mnohé  študijné odbory si však vyžadujú prax v laboratóriách a univerzitných vedeckých pracoviskách, ktorá bude študentom chýbať.

Ako ukázal čas, dištančná metóda výučby nie je pre určité študijné odbory na TUZVO vhodná a študentom chýba dotyk s praxou. V celouniverzitnej ankete sa študenti vyjadrili, že sa chcú čo najskôr vrátiť do učební alebo na odborné pracoviská. Toho sa však dočkajú až po zlepšení celkovej pandemickej situácie. Najcitlivejšie vnímajú túto situáciu študenti technických odborov, ktoré sú založené na praxi v najmodernejších laboratóriách a výskumných pracoviskách TUZVO.

S dištančnou metódou výučby zápasia všetky štyri fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Najväčšou fakultou TUZVO je Drevárska fakulta, na ktorej študuje takmer polovica všetkých študentov TUZVO. Ich štúdium tvorí z veľkej časti práve praktická časť.  „Do celouniverzitnej ankety k dištančnej forme štúdia sa zapojilo najviac študentov z Drevárskej fakulty, čo vnímame ako signál, že našim študentom prax skutočne chýba. V technických, ale aj dizajnérskych odboroch, ako je tvorba a konštrukcia nábytku si študenti doma nedokážu nasimulovať podmienky, v ktorých by sa dali skúmať mechanické vlastnosti dreva či pracovať s CNC frézou alebo analyzovať pôsobenie drevokazných húb a plesní. V odbore protipožiarnej ochrany a bezpečnosti to dokonca vysoko neodporúčame,“priblížil dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Niekto by si možno pomyslel, že študenti Lesníckej fakulty to majú najjednoduchšie, keďže ich praxou je „túlanie sa“ po lesoch. Aj lesníci však majú zastúpenie v hale vedecko-experimentálnych pracovísk TUZVO, napríklad v podobe 3D jaskyne, ťažbového trenažéra alebo DNA laboratória. „Lesnícka fakulta je jediná svojho druhu na Slovensku. Je zameraná na problematiku lesa vo všetkých jeho aspektoch a naši študenti sa stávajú expertmi na les. Špecialitou TUZVO je napríklad aj Vysokoškolský lesnícky podnik, ktorý je sám o sebe prenosom výučby do praxe,“ hovorí dekan Lesníckej fakulty prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.

Na Fakulte ekológie a environmentalistiky sa študenti venujú aj skúmaniu vodných biotópov a výskumu tatranských plies. Fakulta pripravuje špecialistov najmä pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií, ale uplatnenie nachádzajú aj v administratíve na štátnej úrovni, na úrovni miestnych samospráv alebo mimovládnych environmentálnych organizácií. „Práve naši absolventi sú tí, ktorí obhajujú záujmy celej planéty, preto musia byť vybavení nielen teóriou, ale najmä osobnými skúsenosťami. Jedným z dôležitých výskumov, ktorému sa naši študenti venujú, je napríklad výskum mikrokozmov v biodegradačných laboratóriách. Robiť však výskum na diaľku tak, aby bol kvalitný a ešte ste sa z neho niečo aj naučili do života, je veľmi náročné,“ vysvetľuje dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky, prof. Ing. Marián Schwarz, PhD.

SONY DSC

Na Fakultu techniky sa študenti hlásia často práve pre moderné technológie, ktoré tu môžu počas štúdia využívať. Ide napríklad o 3D tlač, špeciálny model továrne s programovateľnou výrobnou linkou s frézovacou, vŕtacou stanicou a 3D robotom, laboratórium hydraulických mechanizmov či prácu vo virtuálnej realite, vďaka ktorej zlepšujú bezpečnosť procesov a ergonómiu činností na výrobných zariadeniach. Pravidelne sa tu konajú aj študentské súťaže ako Robohranie či „sumo“ zápas robotov. „Fakulta techniky je prioritne orientovaná na strojárenský a automobilový priemysel, ktoré tvoria nosnú oblasť národného hospodárstva a tým aj zamestnanosti, a práve z tohto dôvodu sa umiestnila na 8. mieste spomedzi 143 fakúlt z hľadiska perspektívnosti študijných programov pre potreby praxe. Tej sa im však dnes veľa nedostáva, čo sa môže odraziť aj na ich neskoršom kariérnom uplatnení,“ upozorňuje dekanFakulty techniky doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.

Študenti sa chcú vrátiť do učební a laboratórií

Do ankety sa zapojila štvrtina študentov univerzity. Viac ako 65% zúčastnených študentov sa túži vrátiť čo najskôr do učební, pričom až 38 % sa vyjadrilo, že sa štúdiu venujú menej v porovnaní s prezenčnou metódou výučby a takmer polovica respondentov (47 %) pociťuje menšiu motiváciu do štúdia aj napriek dostačujúcemu kontaktu s vyučujúcimi prostredníctvom online výučby (65 %). Vyučujúci na TUZVO sa v ankete zhodli, že dištančná metóda výučby je dlhodobo neakceptovateľná a už teraz registrujú u študentov menší záujem o štúdium.

Na TUZVO pravidelne zasadá univerzitný Krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom univerzitných komunikačných kanálov ako napr. www.tuzvo.sk

Zdroj: TS