Slovensko je na digitalizáciu pripravené!

V Divadelnom ústave vrcholili koncom novembra podujatia pripravené k 50. výročiu jeho založenia. Ako jedna z kľúčových akcií sa uskutočnila medzinárodná konferencia Súčasné metódy a technológie dokumentovania divadelného umenia. Na konferencii sa od 28. do 29. novembra v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave prezentovalo 13 domácich i zahraničných odborníkov na digitalizáciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva.


„Podstatou konferencie bola konfrontácia skúseností s digitalizačnými projektmi v medzinárodnom kontexte. Bolo to významné pracovné podujatie s účasťou odborníkov z renomovaných domácich aj zahraničných inštitúcií a dúfame, že bolo podnetom pre ďalšiu spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu,“ povedala vedúca Projektového oddelenia Divadelného ústavu a organizátorka konferencie Dária Fojtíková Fehérová.


Branislav Rezník, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR predstavil druhú prioritnú os Operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a národné projekty týkajúce sa digitalizácie kultúrneho dedičstva. Je to najväčší projekt komplexnej digitalizácie kultúrneho dedičstva v EU. Ján Jurkovič hovoril o projekte Digitálneho múzea, ktorého je manažérom. Dušan Katuščák, riaditeľ Slovenskej národnej knižnice informoval v rámci národných digitalizačných projektov o ďalšom z nich, o Digitálnej knižnici a digitálnom archíve. Všetci traja rečníci prezentovali vysokú úroveň a pripravenosť Slovenska na digitalizáciu. 


Za Divadelný ústav Bratislava informoval účastníkov vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Oleg Dlouhý, ktorý predstavil prebiehajúce aj pripravované projekty digitálizácie a ďalšieho rozvoja databáz Divadelného ústavu. Komplexnú činnosť svojej inštitúcie predstavili aj riaditeľ Zoran Maksimovic a Nenad Bogdanovic z Divadelného múzea vo Vojvodine, ktorá pozostáva zo systematického zaznamenávania, výskumnej práce, zbierania, uchovávania, skúmania a vystavovania múzejného materiálu.


Z partnerskej inštitúcie, Inštitútu umenia – Divadelného ústavu Praha predstavil zástupca riaditeľky Ondřej Svoboda digitalizačné projekty českého Inštitútu divadelného umenia realizované v posledných rokoch (divadelná fotografia, scénografická dokumentácia) a ich sprístupnenie v rámci tzv. virtuálnej bádateľne. Jeho kolegyňa Zuzana Jindrová načrtla problémy spojené s prechodom na verejnú databázu, prístupnú na internete aj možnosť tvorby jednotnej metodiky pre divadlá a ďalšie divadelno-dokumentačné pracoviská. Veronika Štefanová zase hovorila o bibliografických databázach, s ktorými v českom inštitúte pracujú. 


Ramona Riedzewski pôsobí ako správkyňa uchovávania a konzervovania na Divadelnom oddelení vo Victoria & Albert Museum v Londýne. Na konferencii predstavila Národný videoarchív inscenácií a spôsob, akým pripravujú a spracovávajú videozáznamy divadelných inscenácií. Dorota Buchwald z poľského Divadelného inštitútu Zbigniewa Raszewského hovorila o rýchlom vývoji digitálnej techniky aj o rizikách, ktoré nedovoľujú pracovať už len s digitálnymi záznamami. 


Warburg je názov softvéru, ktorý predstavil Bart Magnus z Divadelného inštitútu v Belgicku. Namiesto vytvárania stále nových databáz tento softvér ponúka prepojenie už existujúcich databáz a generovanie faktov napríklad o počte repríz alebo hosťovaní divadiel doma či v zahraničí. Činnosť Divadelného ústavu a múzea v Budapešti prezentoval Atilla Szabó, ktorý pripravil ukážku rekonštrukcie inscenácie na základe audiozáznamu a digitalizovaných fotografií. 


Druhý deň konferencie uzavrel príspevok Moniky Pékovej z Ministerstva vnútra SR o úlohe archivára v dobe informatizácie a digitalizácie, ktorý prezentoval aj systém celoštátnej evidencie archívnych fondov a perspektívy jeho aplikácie do všetkých typov archívov, čím sa umožní prístup verejnosti k informáciám o tomto významnom kultúrnom dedičstve. 


Konferenciu moderoval Martin Katuščák, ktorý v Slovenskej národnej knižnici pôsobil ako metodologický a odborný koordinátor produkcie a správy digitálneho obsahu Slovenskej digitálnej knižnice, na Ministerstve kultúry SR ako expert na digitalizáciu, digitálne sprístupnenie a digitálne uchovávanie kultúrneho a vedeckého dedičstva zastupujúci Slovenskú republiku v európskych skupinách a sieťach, absolvoval odbornú stáž v akademickej knižnici Univerzity v Edinburgu so zameraním na riadenie projektov a organizačných procesov súvisiacich s digitalizáciou a informačno-komunikačnými technológiami. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity, kde vedie prednášky a semináre z teórie a praxe digitalizácie kultúrneho dedičstva (predmet Dokumentácia kultúrneho dedičstva). 


Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET