Scénická Žatva 2011: 89. ročník súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou účasťou!

Grafický vizuál Scénickej žatvy 2011 vychádza z číslovky aktuálneho ročníka súťaží slovenských divadelných súborov a odkazuje tak na revolučný rok ´89. Pri tvorbe vizuálu Mgr. art. Michal Ditte, projektový manažér s autormi kládli dôraz na upozornenie, že za 22 rokov od pádu komunizmu neprebehla závažnejšia reforma kultúrnej politiky štátu, čo sa samozrejme dotýka aj amatérskej tvorby v oblasti divadla a na nevyhnutnosť obrody kultúrnej sféry. Vizuálom sa snažia osloviť tvorcov v neprofesionálnom divadle, aby sa zaujímali o veci verejné, spoločenské a kultúrne, aby vyslovovali svoj názor, aby sa aktívne zapájali do diskusií o smerovaní amatérskej divadelnej tvorby a aby nebrali mnohé skutočnosti ako samozrejmosť.

Výber inscenácií do hlavného programu zostavila programová rada Scénickej žatvy, ktorej predsedala Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová (členovia: Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eva Čárska, Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Mgr. art. Miklós Forgács, Mgr. Peter Jankù, Mgr. Jozef Krasula, Mgr. art. Alexandra Štefková, Mgr. Alena Štefková).

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo celoštátne postupové súťaže a prehliadky v januári 2011. Cez niekoľko stupňov postupových súťaží v rôznych oblastiach amatérskej divadelnej tvorby a interpretácie prechádzali cez sito odborných hodnotení a ocenení vo všetkých krajoch Slovenska stovky divadelníkov a recitátorov. V odborných porotách ich tvorbu reflektovali divadelníci z praxe i teoretici a pedagógovia z umeleckých škôl. Najzaujímavejšie produkcie sa prezentovali na celoštátnych postupových súťažiach a prehliadkach: ZLATÁ PRIADKA − ŠAĽA 2011 (40. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorby; 26. − 29. 5.), DIVADLO A DETI − RIMAVSKÁ SOBOTA 2011 (20. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti; 2. − 4. 6.), TLMAČSKÉ ČINOHRANIE 2011 (celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho činoherného divadla; 17. − 19. 6), EXIT 2011, LEVOČA (celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých; 24. − 26. 6.), HVIEZDOSLAVOV KUBÍN − DOLNÝ KUBÍN 2011 (57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, a v tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov; 22. − 25. 6.) ako aj na celom rade ďalších známych festivalov ako napríklad: Palárikova Raková, Jókaiho dni, Podunajská jar, Jiráskov Hronov… Z nich tie najpodnetnejšie a umelecky najinšpiratívnejšie postúpili do programu Scénickej žatvy 2011 (18 kolektívov a 6 jednotlivcov − recitátorov).

Prievidza

Program bude naozaj pestrý: divadelné súbory a jednotlivci predstavia súčasných autorov, osvedčených klasikov dramatickej spisby (A. P. Čechov, W. Shakespeare) i vlastnú autorskú tvorbu. Na tomto ročníku bude zastúpené celé divadelné Slovensko, najviac kolektívov (až 4 z Banskobystrického kraja, 3 z Trenčianskeho, 1 z Trnavského a päť krajov má po dvoch zástupcov), kým recitátori sú len z troch krajov (najviac 3 z Bratislavského kraja, 2 z Nitrianskeho a 1 z Trnavského). Diváci sa môžu očakávať neopakovateľné zážitky, pretože do Martina prídu divadelné súbory, ktoré v minulosti účinkovali na Svetových festivaloch amatérskeho divadla (Prvosienka Zákamenné, Divadlo A Prievidza, Divadlo Commedia Poprad) i na európskych a medzinárodných festivaloch (Disk Trnava, Hastroši Košice, DS J. Kármána Lučenec, DS J. Chalupku Brezno, Gong Bratislava, Zrkadlo Kremnica, Lano Bratislava). Spolupráca so Slovenským strediskom medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA každoročne ponúka do programu kolektívy zo zahraničia: z Česka, Rakúska a Matica slovenská zabezpečila účinkovanie divadelníkov − zahraničných Slovákov zo Srbska (tohtoročných držiteľov Divadelného vavrína zo 42. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby).

Každý deň sa uskutoční diskusné fórum s tvorcami, odbornou porotou a divákmi – Raňajky v tráve. Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku spolupracuje s organizátormi na vzdelávacej časti festivalu. Program obohatia výsledky zo 6 tvorivých divadelných dielní EDUART (bábkové divadlo, hudobné divadlo, divadlo poézie, činoherné divadlo, pohybové divadlo a pouličné divadlo), sprievodné akcie Ulica fest – divadlo na Divadelnom námestí, koncerty, výstavky, produkcie vo festivalovom stane, .

Výnimočnosť prehliadky je aj v tom, že na záver Scénickej žatvy 2011 budú divadelníci ocenení. Poctou generálneho riaditeľa NOC a Medailou Daniela Gabriela Licharda divadelné kolektívy pri príležitosti 90. výročia založenia (Belá-Dulice, Jaklovce) a divadelníci pri príležitosti životného jubilea (Július Obernauer, Ľuboslav Majera).

Spoločnosť Jozefa Kronera udelí už po ôsmy raz Cenu Jozefa Kronera za rok 2011 za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle (Pavol Lančarič z divadelného súboru DISK Trnava).

Na záver Scénickej žatvy len jeden kolektív alebo jednotlivec získa najvyššie ocenenie pre amatérske divadlo na Slovensku − Cenu za tvorivý čin roka, ktorú v spolupráci s organizátormi udeľuje primátor mesta Martin.

Prvé celoslovenské preteky aj s divadelným kurzom zorganizovalo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel v Martine v dňoch 9. – 11. novembra 1923.

SCÉNICKÁ ŽATVA 2011
89. ročník súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou účasťou
Martin 31. 8. − 4. 9. 2011

Scénická Žatva 2011

Zdroj: Národné osvetové centrum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET