Projekt Vitálne kapacity priniesol nové možnosti vo včasnej intervencii.

Ako pomôcť deťom, ktoré nevidia, pretože ich mozog nefunguje správne? Ako podporiť rodičov v lepšom porozumení ich dieťaťu a v rozvoji vzájomnej komunikácie? A ako efektívne viesť tím, ktorý je neustále rozbehnutý v teréne a zároveň potrebuje zdieľať informácie? Odpovede na tieto otázky hľadalo centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť prostredníctvom projektu Vitálne kapacity.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť prevádzkuje Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

„Záujem o naše služby rastie, rozširuje sa aj náš tím. Znamená to prirodzene väčšie nároky na financovanie, manažment, riadenie, ale aj vzájomnú tímovú spoluprácu a zdieľanie,“ hovorí riaditeľka centra Zuzana Krchňavá.

Tri dôležité piliere

Manažment organizácie je náročný, pretože sedemčlenný tím pracuje najmä v teréne – v domácnostiach rodín. Pritom výmena informácií medzi členmi tímu s rôznou špecializáciou je kľúčová pre efektívnu podporu rodín. „Naša práca na nás kladie nároky aj v neustálom zvyšovaní odbornosti a kompetencií podporovať rodiny. Musíme byť pripravení odpovedať rodičom na otázky, ktoré im výchova ich dieťaťa prináša,“ vysvetľuje Krchňavá.

Projekt Vitálne kapacity preto v neziskovej organizácii rozdelili na tri oblasti, ktoré sú nosnými piliermi ich práce – podpora vývinu pri zrakovom znevýhodnení, videotréning interakcií a zlepšenie riadenia organizácie.

Zároveň riešili budovanie stabilného viaczdrojového financovania, ktoré je dôležitým predpokladom, aby centrum mohlo rozbehnúť nové činnosti a prehlbovať svoju ojedinelú špecializáciu.

Deti, ktoré sa potrebujú učiť vidieť

V oblasti zraku sa organizácia zamerala na centrálnu (alebo tiež kortikálnu či v širšom význame cerebrálnu) zrakovú poruchu. Diagnóza označovaná skratkou CVI sa považuje za najčastejšiu príčinu zrakového znevýhodnenia u detí v rozvinutých krajinách.

„Aj keď nemáme presné štatistiky, nárast počtu prípadov vidíme v praxi, kedy nás oslovuje čoraz viac rodín s deťmi s touto poruchou,“ hovorí tyflopédka a poradkyňa včasnej intervencie Halka Tytykalová. Príčin je viacero. Mnohé sa spájajú s rastúcim počtom predčasne narodených detí. K ďalším patria napríklad úrazy, genetické ochorenia a podobne.

V Ranej starostlivosti volajú deti s CVI aj ako deti, ktoré sa potrebujú učiť vidieť. Na rozdiel od iných zrakových znevýhodnení, pri ktorých je nenávratne zasiahnuté oko, či zrakový nerv, v tejto skupine detí existuje šanca, že sa videnie pri cielenej podpore môže zlepšiť.

Vďaka projektu sa mohli pracovníčky tímu vzdelávať a vycestovať na odborné stáže v ČR a na Islande. Islandský Národný inštitút pre nevidiacich, zrakovo postihnutých a hluchoslepých bol aj oficiálnym partnerom projektu. Kľúčová bola spolupráca s domácimi odborníkmi a rodičmi. Skúsenosti odovzdali pracovníčky Ranej starostlivosti v dvoch kurzoch – pre rodičov a pre odborníkov a tiež prostredníctvom brožúry.

Keď to doma viazne

Videotréning interakcií (VTI) je novinkou v podmienkach včasnej intervencie. „V Ranej starostlivosti s touto metódou už dlhšie pracujeme v rodinách. Využívame ju najmä tam, kde vidíme ťažkosti v komunikácii či v správaní v bežných činnostiach – napríklad pri jedení, pretrvávajúcom plači a podobne,“ hovorí Miroslava Ďurajková, videotrénerka a poradkyňa včasnej  intervencie.

Vďaka projektu sa podarilo doplniť prácu s rodinou o podporu vzdelávania ľudí z pomáhajúcich profesií i rodičov.  Na začiatku boli aktivity zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti cez virtuálny priestor. Na webe organizácie vznikla sekcia venovaná VTI ranastarostlivost.sk/vti.

Ďalšie aktivity v projekte boli zamerané na vzdelávanie. Pre odborníkov bol určený trojdňový kurz Úvod do VTI. Zúčastnili sa ho najmä poradcovia včasnej intervencie. Pre rodiny v rámci projektu pripravili koncept štvordňového pobytu Intuitívne rodičovstvo. Pod odborným vedením spolupracujúcej organizácie SPIN, z.s. vznikali počas celého projektu podklady pre akreditáciu výcviku vo VTI.

V závere projektu vznikla brožúra pre odborníkov z oblasti včasnej intervencie. Oboznamuje nielen s teoretickým pozadím VTI, jeho hodnotami a procesom, ale pomáha vytvoriť predstavu ako uchopiť tento nástroj v službe včasnej intervencie a ako ho včleniť do práce s rodinou.

………………………

Nezisková organizácia Raná starostlivosť pôsobí ako jediné centrum včasnej intervencie na Slovensku, ktoré sa špecializuje na zrak. Terénnu, bezplatnú službu včasnej intervencie v súčasnosti poskytujú rodinám so zrakovo a viacnásobne znevýhodnenými deťmi v Trnavskom a v Bratislavskom samosprávnom kraji. So záujemcami z iných častí Slovenska spolupracujú v rámci konzultácií. Ambíciou organizácie je stať sa aj zdrojovým centrom v oblasti zraku u malých detí na Slovensku a vzdelávacím garantom v oblasti videotréningu interakcií.

Projekt Vitálne kapacity je podporovaný z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Služba včasnej intervencie je sociálna služba, ktorá sa poskytuje bezplatne na základe potvrdenia lekára. Ide o prednostne terénnu službu, kedy poradcovia včasnej intervencie navštevujú rodiny v mieste ich bydliska. Službu včasnej intervencie Ranej starostlivosti finančne podporuje Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.

Zdroj: RANÁ STAROSTLIVOSŤ
FOTO: RANÁ STAROSTLIVOSŤ