Prague Pride 2011: Festival tolerancie!

Pìtidenní Festival tolerance – Prague Pride 2011 bude mít svou premiéru v České republice. V Praze jej podpoří koncertem i Jimmy Sommerville (UK) v rámci hudebního festivalu, kam budou mít vstup zdarma všichni návštìvníci.

Prague Pride 2011 je obdobou festivalù pořádaných v západních zemích, které probíhají v rùzných formách v nejvìtších evropských mìstech. Celý koncept akce vzešel z gay a lesbické komunity, která jej nyní organizuje i v Praze. Jde o koncept, který má v celém svìtì již svou jasnou podobu a historii a všude bývá jakýmsi svátkem v ulicích.

Jedná se o první festival tolerance s tímto podtextem, který je svým programem plnì otevřen široké veřejnosti. Za podpory hlavního mìsta Prahy tak PRAGUE PRIDE 2011 nabídne pìt dní plné kultury a zábavy ale i workshopù. Každý se mùže zapojit třeba jen svou účastí na jednotlivých akcích.

Program Prague Pride 2011 čítá přes 60 jednotlivých akcí, které se odehrají od 10. do 14. srpna na více než 30 místech po celé Praze. Festival tolerance nabízí program nejen gayùm, lesbám a transgender lidem, ale také jejich rodinám, přátelùm a spolupracovníkùm, široké veřejnosti – prostì všem, kteří se chtìjí nìco dozvìdìt a pobavit se.

Bìhem tìchto pìti dnù probìhnou sportovní akce, výstavy, divadelní a filmová představení, prohlídky mìsta s turistickým prùvodcem, organizuje se vyjížďka parníkem, workshop pro zamìstnavatele a personalisty na téma genderové rùznorodosti, piknik, dìtský den, koncipované večírky, taneční a tematické párty v pražských klubech a barech. Organizátoři počítají také s účastí mimopražských i zahraničních návštìvníkù.

Vše vyvrcholí sobotním prùvodem centrem Prahy s karnevalovými prvky a následným hudebním festivalem na Střeleckém ostrovì, kde vystoupí např. Jimmy Sommerville (UK), Kazaky (UI), Charlie Straight, Tonya Graves, Leona Machálková a další.

Vstup na hudební festival a karneval je zdarma. Ceny vstupenek na jednotlivé doprovodné akce se liší v závislosti na jejich organizátorech. Podrobný program na jednotlivé dny a další informace o první Prague Pride 2011 jsou k dispozici na www.praguepride.cz. Prague Pride 2011 probíhá pod záštitou primátora hl. mìsta Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

PRAGUE PRIDE 2011 – FESTIVAL TOLERANCE
kdy: 10. – 14.8.2011
kde: rùzná místa v Praze, koncert na Střeleckém ostrovì

Zdroj: LIVE61 s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET