Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry.

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru od septembra 2019 do marca 2021 realizovala projekt podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia v rámci témy: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Od začiatku projektu organizácia systematicky pracovala na strategickom plánovaní svojho rozvoja, udržateľnosti a posilnení vlastnej odolnosti. Uskutočnila sa evaluácia činností, procesov a pozícií v organizácii, rovnako sa uskutočnila analýza externého prostredia, výskum publika, či analýza potrieb organizácie. Výsledky evaluácie boli zdieľané s ďalšími kultúrnymi organizáciami združenými v platfformách KU.BA a Anténa, ktoré boli partnermi projektu. Nezávislý facilitátor v spolupráci s tímom A4 vytvorili strategický plán s 12 konkrétnymi cieľmi v strategických oblastiach rozvoja a akčný plán jeho implementácie. Pri tvorbe strategického plánu boli použité aj poznatky od publika a externých spolupracovníkov A4. Organizácia v rámci projektu posilnila kapacity jadra organizácie o výkonnú riaditeľku a finančnú manažérku, v rámci cieľa rozvoju udržateľnosti organizácie.

Partner projektu platforma KU.BA v rámci projektu v spolupráci s aktérmi z neziskového sektora ovplyvňovala verejné politiky týkajúce sa kultúry. Hlavnými aktivitami platformy boli systematické vyjednávania s verejnou správou na miestnej, krajskej aj národnej úrovni (BSK, Magistrát hlavného mesta SR. Bratislavy, FPÚ, MK SR) a predkladanie návrhov a stanovísk smerujúcich k posileniu aktérov z prostredia občianskej spoločnosti. Platforme sa podarilo vytvoriť pravidelnú partnerskú komunikáciu najmä s bratislavským magistrátom, ktorá v súčasnosti pokračuje prostredníctvom participácie jej členov na tvorbe novej koncepcie rozvoja kultúry. Platforma taktiež viedla kampaň za zachovanie dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja počas pandemického roku 2020. Počas októbrovej konferencie “Kultúra v medzičase” partnera projektu siete Anténa sa realizovala panelová diskusia o viaczdrojovom financovaní a udržateľnosti nezávislej kultúry s vedením verejnoprávnych fondov – Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu, a tiež s MK SR, rovnako panelová diskusia o spolupráci samospráv s nezávislou kultúrou a MNO. Uskutočnilo sa tiež vyjednávanie zástupcov A4, siete Anténa a platformy KU.BA s Fondom na podporu umenia vo vzťahu k zlepšeniu podmienok získavania podpory.

Výsledkom projektu je vytvorenie základov pre stabilnú a udržateľnú organizáciu, posilnenie sieťovania kultúrnych mimovládnych organizácií a zdieľanie dobrej praxe v oblasti plánovania rozvoja a riadenia kultúrnych organizácií a vznik lepších verejných politík v oblasti kultúry na miestnej aj národnej úrovni.

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. https://acfslovakia.sk

Zdroj: TS