Podľa prieskumu až 56% občanov chce počuť v slovenských rádiách minimálne 5 slovenských piesní z 10 odvysielaných!

OZ Archivarium,  ktoré je členom  Europeany, Rady poskytovateľov a agregátorov obsahu, dalo zrealizovať na Slovensku reprezentatívny prieskum s názvom: Chcú občania  Slovenska, aby sa hralo v rádiách viacej slovenských piesní ako doteraz?

Združenie, ktoré sa venuje  uchovávaniu a sprístupňovaniu  historického a kultúrneho dedičstva za účelom jeho ochrany a záchrany pre budúce generácie cez portál www.slovakeana.sk, takto reagovalo na snahy slovenských hudobníkov, spevákov a umelcov, ktorí navrhujú zvýšiť hranosť slovenských piesní v rádiách (www.iniciativazaslovenskuhudbu.sk).

„Keďže slovenská hudba je súčasťou našej histórie, súčasnosti a určite aj našej budúcnosti, zaujímalo nás, aký majú na tento stav názor občania Slovenska,“ povedal predseda združenia Ing. Peter Litomerický. Podľa prieskumu, ktorý pre združenie zrealizovala výskumná agentúra FOCUS na vzorke 1025 respondentov, až 56 % opýtaných si myslí, že minimálne 5 a viac piesní z 10 odvysielaných piesní v slovenských rádiách by malo byť slovenských. Vyšší podiel opýtaných, ktorí zastávajú názor, že pomer slovenských piesní odvysielaných v rádiách by mal byť päť z desiatich, je medzi ľuďmi vo vekovej kategórii 35 – 44 rokov, s maturitou a vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi, podnikateľmi a študentmi. Čím viac slovenských piesní chcú respondenti v rádiách, tým viac sú presvedčení, že by tento zvýšený pomer mal platiť aj pre súkromné komerčné rádiá.

graf01

Kompletné výsledky prieskumu odovzdalo združenie Archivarium zástupcom Iniciatívy za slovenskú hudbu.

Archivarium – združenie na zachovanie a ochranu historického a kultúrneho dedičstva je občianskym združením, ktorého cieľom je vyhľadávať, objavovať, spracovávať, archivovať a sprístupňovať verejnosti hmotné a nehmotné historické a kultúrne diela a objekty zo súkromných zbierok ako aj štátnych, regionálnych, mestských, miestnych a inštitucionálnych knižníc, archívov, galérií alebo múzeí formou digitalizácie. Združenie tieto diela sprístupňuje laickej i odbornej verejnosti na unikátnom prezentačnom portáli www.slovakeana.sk. Je členom európskej iniciatívy za záchranu európskeho kultúrneho a historického dedičstva verejnosti, EUROPEANA.EU a zároveň koordinátorom projektu „AUGUST 1968“, do ktorého sa môžu zapojiť všetci občania a pamätníci augustových dní roku 1968.

graf02

Europeana – Projekt Europeana vznikol za účelom sprístupnenia Európskeho kultúrneho a historického dedičstva verejnosti. Je to výsledok spoločného úsilia niekoľkých európskych kultúrnych inštitúcií, ktorý bol spustený v roku 2008 za podpory šiestich čelných predstaviteľov zakladajúcich štátov a Európskej komisie. Europeana predstavuje jednoduché, multilingválne prístupové miesto k európskemu kultúrnemu dedičstvu v digitálnej podobe. Podporuje vyhľadávanie, objavovanie a skúmanie doposiaľ nesprístupnených objektov z fondov európskych archívov, knižníc, múzeí a galérií, ako aj ich vzájomné zdieľanie medzi užívateľmi. K najväčším prispievateľom digitálneho obsahu do Europeany patrí Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Španielsko.

Zdroj: Archivarium – združenie na zachovanie a ochranu historického a kultúrneho dedičstva