Pleasure Island 2011: Rozhovor Gareth Emery!

Co se hudebního stylu trance týče, je Gareth Emery bezesporu svìtovou DJskou a remixérkou špičkou. Minulý rok patřilo jeho vystoupení na festivalu Pleasure Island mezi ta nejlepší, proto je více než potìšují, že na Pleasure Island dorazí i tentokrát. My jsme Garetha krátce vyzpovídali a mimo jiné zjistili, jak to u nìj s DJingem celé začalo…

Garethe, poslední rok byl pro Tebe asi dost zásadní – vydal si své autorské album “Northern Lights“, nìkolik báječných remixù, hraješ po celém svìtì, Tvá popularita neuvìřitelnì roste…Ale jak to všechno vlastnì začalo?
Já jsem vždycky miloval hudbu. Sledoval jsem hudební kanály, poslouchal v rádiu taneční pořady a mnoho lidí to o mì ani neví, ale já jsem dokonce hrál i v kapele. Mìli jsme klávesy, kytary…I když to tak nevypadá, ale jako první jsem hodnì miloval rockovou a punkovou hudbu.

Mìl jsi tehdy nìjaké idoly, v kterých ses vzhlížel?
Miloval jsem takové ty klasiky – Oasis, Blur. Tohle byla ta pravá kytarová hudba. Ale nìkdy v prùbìhu 90. let jsem objevil trance. Poprvé jsem tehdy slyšel hudbu od umìlcù, které jsem do té doby neznal – Paul Van Dyk, Ferry Corsten a mnoho jiných. Ti začali dìlat úžasné skladby, které následnì ovlivňovaly celou taneční scénu. Hroznì mì to vzalo a kytaru jsem pomalu odložil…

Ty jsi hrál na hudební nástroje už jako malý?
Od čtyř let jsem hrál na klavír. Cvičil jsem dennì a musím říct, že mì to bavilo. Dodnes jsem zato vdìčný, neb možná proto mám takovou hudební prùpravu.

A co je vlastnì u Tebe nového? Kdy se mùžeme dočkat nìjakého nového materiálu?
V současné dobì mám venku hned dvì vìci. Udìlal jsem remix pro aktuální singl Britney Spears “I Wanna Go“ a nìjaký ten týden jen venku i singl s Ben Goldem s názvem “Flash“. Kromì toho samozřejmì makám i na novém autorském albu.

Když tak vzpomínám na Tvé vystoupení minulý rok na Pleasure Island, musím říct, že se s tím opravdu moc nemazlíš co se BPM týče…
Já naprosto vycházím z reakce publika. Myslím, že tak nìjak dokážu vycítit, co si lidi přejí. Na Pleasure Island jsem opravdu hrál hodnì trance, když hraju třeba v Anglii, tak tam se pro zmìnu musím dost krotit, protože tam po mì publikum žádá spíše progresivní hudbu. Dokážu hrát hodnì stylù, ale nejblíže je mi rozhodnì trance, protože z nìj vychází nejvíc energie.

Do Čech nepřijedeš poprvé, co sis už o naší zemi za tu dobu zjistil?
Abych se přiznal, moc toho není. Přijedu sice už potřetí, ale prozatím opravdu vím jen, že se tu lidi umí strašnì dobře bavit. Slíbil jsem si ale, že se do Čech jednou podívám soukromì a trošku se tu porozhlédnu. Rád bych poznal trošku i vaši mentalitu.

Pleasure Island je minimálnì v České republice vcelku nový koncept. Co slovo “pleasure“ znamená pro Tebe osobnì?
Pro mì je pleasure pokaždé, když mohu hrát pro lidi. Hodnì vnímám, jak si mé hraní užívají a ten pocit mì hodnì naplňuje. Samozřejmì, že ne vždy moje vystoupení vyjde na sto procent, ale obì dvì dosavadní hraní v Čechách rozhodnì patří k tìm nejlepším…


Ptám se všech lidí z trance branže vždy na jednu stejnou otázku – jak vidíš budoucnost trance?
Já jí vidím velmi dobře. Myslím, že se hodnì nových a mladých talentù, kteří stylu trance budou dìlat i do budoucna dobré jméno. Je znát, že se tento styl malinko zmìnil, v mnoha smìrech je pomalejší, což ale znamená, že mùže být pro zmìnu i pestřejší. Já mám rád samozřejmì i house nebo klubovky, protože takový vìci taky občas hraju, ale trance je na prvním místì a je to moje srdcovka. Myslím, že styl trance má dveře otevřené, aby se mohl ještì dál a dál vyvíjet. Vìřím, že alespoň nìkolik dalších let k tomu budu moci přispìt i já…(smích)

Jsi vìtšinu času na cestách. Jak se Ti vede skloubit privátní život a DJing?
Myslíš moji přítelkyni?

Myslím to celkovì. Nìkdo po třicítce už třeba přemýšlí nad založením rodiny a mìní se mu priority…
Já určitì nad rodinou taky přemýšlím, ale ne dřív než tak v pìtatřiceti. Ale je pravda, že to není jednoduché. S přítelkyní jsem pìt let, nìkolikrát jsme se už i rozešli a zase se dali dohromady. Ale vlastnì se není ani čemu divit – kdo by chtìl mít doma chlapa jen dva dny v týdnu? Jsem strašnì rád, že má moje přítelkynì pochopení pro moji práci. Hraju i patnáctkrát do mìsíce, takže ten mùj soukromý život je opravdu dost složitý.

A jak to chceš řešit v budoucnu?
Samozřejmì, že i mnì se časem priority zmìní. Ale zatím jsem strašnì spokojený s tím životem, který mám. Ne každý má to štìstí, aby to, co miluje už od dìtství, bylo tím, co ho i živí…

Máš na závìr nìjaký vzkaz pro své fanoušky v Čechách?
Jen bych všem chtìl strašnì podìkovat za jejich podporu a moc se na všechny na Pleasure Islandu tìším…

Více informací naleznete na www.pleasureisland.cz

Pleasure Island 2011

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET