Platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava pokračuje vo svojej činnosti!

Od septembra 2016 pokračuje platforma KU.BA vo svojej činnosti aj vďaka finančnej podpore od Fondu na podporu umenia. Štafetu organizačného zabezpečenia činnosti platformy preberá od združenia A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru združenie Verejný podstavec.

KU.BA – Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta. Platforma vznikla v januári 2015 s cieľom prepojiť aktérov na umeleckej a kultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy (na tzv. nezriaďovanej scéne), rozvíjať vzájomnú spoluprácu, zastupovať spoločné záujmy a vyvíjať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok a dlhodobej udržateľnosti pre rozvoj profesionálnych občianskych kultúrnych aktivít v hlavnom meste Slovenska. Zámerom platformy je tiež informovanie verejnosti o aktivitách a význame nezriaďovanej kultúrnej scény a partnerská komunikácia so zástupcami samosprávy pri tvorbe kultúrnych politík. Na svojom strategickom stretnutí v marci 2016 sa členovia dohodli, že chcú naďalej pokračovať v posilňovaní jej kapacít, ktoré časom vyústi do inštitucionalizácie platformy ako občianskeho združenia KU.BA.

Prvým krokom ďalšej etapy projektu bola spoločná príprava tém a priorít, ktoré budú súčasťou aktivít platformy do budúcna. Za týmo účelom sa stretol Prípravný výbor platformy KU.BA v priebehu mesiacov apríl – jún 2016 dvakrát (5.4. 2016 a 28.6.2016), následne, počas leta sa uskutočnilo množstvo individuálnych stretnutí. Prípravný výbor sa uzniesol na nasledovných cieľoch a aktivitách, ktoré sa začnú realizovať od septembra 2016:

Vzdelávanie a rozvoj kapacít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov v bratislavskom regióne

Aktivity:

– Rozširovanie databázy nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov pôsobiacich v bratislavskom regióne (register subjektov, dáta o činnosti: kvalitatívny a kvantitatívny prieskum činnosti, spoločné štatistiky a údaje za odbory). Databáza bude slúžiť zapojeným subjektom, ako aj pre potreby artikulácie ich aktivít smerom k verejnosti a verejným inštitúciám.

– Medziodborové semináre – stretnutia subjektov za účelom formulácie spoločných tém a záujmov, výmeny skúseností, lokálnej a nadregionálnej spolupráce (translokálne šírenie iniciatív, príklady dobrej praxe).

– Vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj kapacít a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti nezriaďovanej kultúry a umenia s dôrazom na vzdelávanie v manažmente medziodborových aktivít a manažmente kultúry.

Popularizácia kultúry a jej presadzovanie v širšom spoločenskom diskurze    

Aktivity:

– KU.BA Talks + KU.BA Folks – pokračovanie verejných diskusií o kultúre a meste v spojení s prezentáciou aktivít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckych subjektov pôsobiacich v bratislavskom regióne – diskusie poskytnú príležitosť konfrontácie názorov organizátorov a zapojených subjektov projektu, odborníkov na komunálnu kultúrnu politiku a manažment kultúry a zástupcov širšej i odbornej verejnosti. Po diskusiách bude nasledovať prezentácia subjektov zapojených do platformy.

Využitie expertného potenciálu zapojených subjektov v rámci kreatívnej ekológie mesta

Aktivity:

Presadzovanie vzniku udržateľnej koncepcie kultúrnej politiky mesta počítajúcej s podporou a vytváraním podmienok pre živé kultúrne aktivity vznikajúce na občianskom princípe, prostredníctvom:

– účasti zástupcov platformy – akademického sektora, subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia na kultúrnom plánovaní / tvorbe koncepcií rozvoja kultúry (metodika, účasť v pracovných skupinách, expertné poradenstvo, komisie…),

– presadzovanie kvalifikovanej verejnej debaty / pestovanie kritickej praxe,

– odborné poradenstvo verejným subjektom a tvorcom verejných politík.

K dnešnému dňu sa k platforme KU.BA hlási 50 organizácií a 65 jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry. Do aktivít platformy sa môžu zapojiť všetky kultúrne a umelecké subjekty nezriaďované štátnou správou a samosprávou, ktoré pôsobia v bratislavskom regióne. V prípade záujmu môžu zaslať na adresu kulturnabratislava@gmail.com žiadosť o zaradenie do kontaktného listu. Dostanú sa tak k ním všetky potrebné informácie.

Viac informácií na https://www.kulturnabratislava.sk

6136fc_05943899428f4272a203b99296e8eb2f

Zdroj: KU.BA