Pestrý eko program v O2 Oáze Open Air Festivalu!

Open Air Festival se i letos zazelená! A nebude to nevolností návštìvníkù, ale ekologickým přístupem. Organizátoři se rozhodli navázat na předchozí ročníky a opìt přihlásili festival do soutìže A Greener Festival Awards, v níž se v minulých letech Open Air Festivalu vždy podařilo umístit mezi ocenìnými.

Centrum všech interaktivních eko aktivit najdete v O2 Oáze, a že jich bude! Pořadatelé letos přicházejí s konceptem šesti elementù, kterými jsou výživa, obnovitelné zdroje, bydlení, doprava, odpad, duchovno a fyzická síla. Každá z tìchto oblastí se podílí na společenské a environmentální odpovìdnosti. Na Open Air Festivalu budete mít jedinečnou příležitost dozvìdìt se jak, a také si nové trendy v trvalé udržitelnosti vyzkoušet. Doražte!

Koncept šesti elementù vznikl na základì myšlenky posunout enviromentální stránku Open Air Festivalu ještì o kus dál a kromì třídìní odpadu ukázat návštìvníkùm, co mùžou sami ve svém životì dìlat trochu jinak. Celý projekt by nevznikl bez hlavního partnera, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a za aktivní účasti občanského sdružení Ekodomov. Díky nim se výživa, obnovitelné zdroje, bydlení, doprava, odpady, duchovno a fyzická síla budou setkávat a prolínat v O2 Oáze, zónì duševní i ekologické rovnováhy. Každý z elementù nabídne účastníkùm zajímavý zážitek, nové vìdomosti a ukázku cesty životního stylu šetrného k sobì samému i okolí.

„O to nám jde. Chceme lidem předvést, že i drobná zmìna v bìžném chování mùže udìlat velký rozdíl. A že být odpovìdný neznamená nudu, právì naopak,“ říká Petra Šebo, specialistka společenské odpovìdnosti v Telefónica Czech Republic. Vše, co si návštìvníci vyzkouší v praxi, se přímo na místì zužitkuje a výsledek své snahy tak uvidí na vlastní oči.

EKO.JPG

Hlavní bod zóny bude představovat alternativní restaurace, kavárna a čajovna Vesmírna, projekt občanského sdružení Máme Otevřeno. Kromì toho, že se bude chovat ekologicky a čerpat zelenou energii z fotovoltaických panelù a dalších vychytávek, zároveň posílí svùj nìkolikaletý pracovnì-tréninkový program pro lidi s mentálním postižením, kteří pracují v pražské kavárnì jako barmani a číšníci. Hlad tu zažene každý, strava bude přitom zdravá a na své si přijdou i vegetariáni. Dalším místem k občerstvení bude Cyklofresh Bar provozovaný ve spolupráci se společností Nano Energies. Tady si mùžete dát čerstvý ovocný džus, ale má to háček (chcete-li, má to ráfek) – vyrobíte si jej za pomoci své vlastní energie, tj. pořádným šlapáním na kole.

Soutìžit a bavit se mùžete už cestou. Přijeďte na festival na kole. Zvolte si trasu a celou cestu zdokumentujte fotografiemi – výchozí destinace, zajímavá místa, cyklistická opatření či nedopatření apod. O vašich zážitcích si mùžete popovídat u stánku občanského sdružení Auto-mat, který ty nejdobrodružnìjší a nejvytrvalejší z vás odmìní balíčkem cen. Zajímavé zkušenosti a hodnotné informace z ekologického cestování autem pohánìným fritovacím olejem se budete moct dozvìdìt u Ekocest.

Pokud se Vám vybije baterie v mobilu či notebooku, nemusíte zoufat, stačí navštívit naší sluneční zónu – internetový chill-out s notebooky napájenými sluneční energií, solární nabíječkou na mobilní telefony a solárním vařičem, na kterém se bude ohřívat voda k zalití čaje nebo kávy. Když už budete dostatečnì nabití energií, mùžete přiložit ruku k dílu při stavbì slamìného domku pod supervizí zkušeného občanského sdružení Ekovesnice. Stavba z přírodních materiálù, která na festivalu vznikne, by následnì mìla najít své uplatnìní v neziskovém sektoru. Po práci si zase odpočinete třeba na jednom z relaxačních cvičení pod profesionálním vedením. Únavu z celého festivalu ze sebe pak shodíte na nedìlní závìrečné společné meditaci na energií nabitém místì nedostavìného chrámu v Panenském Týnci.

Samozřejmostí a zároveň velkou prosbou celého pořadatelského týmu vùči vám, návštìvníkùm, zùstává dùsledné třídìní odpadu. Po celém areálu najdete rozmístìné rùznobarevné koše, o které bude pečovat speciální hlídka. Tam ale moc organizátorù končí a zbytek je na vás. Vy ovlivníte, jak to bude v areálu vypadat bìhem akce i po ní. Panenský Týnec je příjemné místo a společnì se mùžeme postarat o to, aby jím i zùstalo. V předchozích letech se podařilo vytřídit drtivou vìtšinu veškerého odpadu, pojďme tento unikát udržet!

OAF


Zdroj: OAF
Publikoval: Redakcia GREGI.NET