Paul van Dyk: Spoveď!

Bìhem našeho nìkolikamìsíčního povídání o Paul van Dykovi, který vystoupí 15. června v Brnì, jste si určitì již všimli, že PvD je človìk, který je všeobecnì velmi dobře orientovaný, angažovaný a především uznávaný a to nejen na poli svìtové taneční scény.

Svùj kulturní rozhled a názorovou pestrost prezentuje v každém rozhovoru, a proto jsou interview s ním čtivé a přínosné i pro lidi, kterým taneční hudba nic neříká. Dnes jsme pro vás vybrali Paulovy nejzajímavìjší odpovìdi, které kdy novinářùm poskytl. Dozvíte se z nich, jaký má názor na globální problémy lidstva, ekonomiku, ale i na přátele, rodné mìsto a dozvíte se, jak je to s jeho oblékáním.


O globálních problémech:

„Myslím, že nejvìtší problém současného svìta je nevyváženost ekonomik a vše, co s tím souvisí. Což je nevyváženost prosperity v jednotlivých částech svìta, nemožnost dostat všude na svìtì kvalitní vzdìlání. Z toho roste extremismus a terorismus. Je potřeba dávat více penìz na vzdìlání a jídlo v nejchudších oblastech svìta. Když si človìk vezme, že holandská rajčata jsou díky vládním dotacím v Africe stále levnìjší než lokální rajčata, velmi rychle mu dojde, že za tìchhle podmínek nemá Afrika šanci se z toho vyhrabat.“

„Ano, přispívám na dvì charity, jednu, která pomáhá chudým dìtem v Bombaji, a jednu, která vzdìlává chudé dìti tady v Berlínì. Chceme, aby mìly v životì šanci. To není nic, za co by se človìk mìl stydìt. Naopak.“

„Rád bych zdùraznil, že demokracie je nejlepší zpùsob vlády který existuje, ale vyžaduje zapojení nás všech jinak není stabilní. A proto se snažím pomáhat lidem kolem sebe – zapojuji se do charitativní činnosti. Jakmile chce ale človìk v tomto systému nìco dokázat, musí automaticky začít jednat i s politiky. To oni tvoří zákony, které nám mohou být prospìšné, a proto je zapotřebí vyvinout na nì tlak.“

O hudbì:

„Nejsem DJ. Jsem především hudebník, který má nejradìji elektronickou hudbu. A tu mùžete lidem prezentovat nejlépe jako DJ. Je potřeba hodnì zkušeností, aby človìk byl dobrý producent i DJ. Jedno automaticky neznamená druhé. Byť si to spousta dýdžejù myslí. Já mám tu kliku, že jsem strašný perfekcionista a entuziasta, takže se snažím dìlat oboje a snažím se to dìlat nejlíp, jak umím.“     


„Laptop je nejlepší elektronický gadget, který se dá sehnat. Mám na nìm muziku, zábavu, všechno. Neudìlám bez nìj ani ránu.“


„Hudba je fajn, ale občas ji kazí lidi. Nemám nic proti jakémukoli druhu hudby. Nesnáším jenom takovou hudbu, která s sebou nese rasismus nebo nìco podobného. Teď třeba máme velkou hiphopovou scénu v Nìmecku, kterou z velké části tvoří hloupé a nevzdìlané kapely se spoustou textù, který uráží ženy nebo homosexuály. To mì doopravdy vytáčí.“

O společnosti:

„Je dùležité kolem sebe mít dobré lidi. Když na to přijde, dokážu slušnì kalit. Ale vždycky kalím s lidmi, které dobře znám a na které se mùžu spolehnout v tom smyslu, že nebudou okamžitì volat nìkam do novin: „Haló, leží tady na zemi ožralej Paul van Dyk chcete fotku?“


„Neztrácejte ty, co vás mají rádi. A získávejte nové. Za tìch víc než 10 let, co hraju, se samozřejmì publikum zmìnilo. Ale mì se drží moji pùvodní fanoušci a navíc získávám nové. Díky tomu stále funguju.“


„Vybírejte si dobré aerolinky. Možná je levnìjší létat s nìjakými aerolinkami typu Bombay Airlines, ale když se podíváte na zprávy, jaká letadla padají, zjistíte, že jsou to právì letadla malých levných lokálních společností. Nedávno jsme to počítali – bìhem loňského roku jsem v přepočtu šest týdnù nepřetržitì strávil v letadle a šestnáctkrát obletìl zemìkouli. Takže bych o tom mìl sakra nìco vìdìt.“

PvD a móda:

„Pokud nemáte čas nakupovat, zařiďte si to jinak. Nemám čas utrácet peníze. Jenom jednou za čas, protože znám pár lidí, kteří mají v Berlínì obchody se značkovým oblečením, tam zajdu a oni mi připraví nìco, o čem si myslí, že by se mi mohlo líbit. Díky tomuhle skončím vždycky v nìjakém oblečení Dolce & Gabbana a podobnì, ale na druhé stranì tím nemusím trávit po obchodech moc času. Je to nejrychlejší zpùsob nakupování, kterej znám. Vlastnì ne – nejrychlejší zpùsob nakupování je kupovat od stylistù bìhem rùzných focení. Navlíknou mì do toho, a když se mi to líbí, už si to nechám.“


„První a nejdùležitìjší rada o módì: Nesmíte vypadat jako idiot. Druhá by pak byla v tom duchu, že byste se vždycky mìli oblečením přizpùsobit prostředí.“

O rodném mìstì:

„Berlín nikdy nebude velké evropské mìsto. Prostì tu není dost penìz. Pokud chcete v Evropì opravdu nìco dokázat, musíte do Londýna, Barcelony nebo Paříže. A pokud chcete prorazit celosvìtovì, musíte do New Yorku nebo možná do Singapuru. Berlín je kreativní mìsto, ale kreativitu tu nikdo nezaplatí. Umìlci tu žijou proto, že jsou tu levné nájmy, ne proto, že by to tu bùhvíjak jelo. I fakt, že Berlín dal svìtu technoscénu, byla náhoda daná tím, že bylo po pádu zdi ve mìstì strašnì volného místa. Nevìřím, že by se v Berlínì ještì nìkdy zrodilo nìco podobnì dùležitého.“


„V Berlínì musíte vidìt tři vìci – indickou restauraci Zyrie, pak Felou, což je super bar a super restaurace, a třetí vìc, kterou si nesmíte nechat ujít, je Berlín na jaře. Berlín je skvìlé zelené mìsto a jaro v nìm…, to je prostì nádhera.“

PVD

Zdroj: https://trancovka.blog.cz, PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET