Open Air Festival 2011: Zahájil predpredaj na expres do Panenského Týnce!

Praha / Panenský Týnec – Ještì stále nevíte, jak se dostanete na Open Air Festival s hvìzdnými The Chemical Brothers, Leftfield, Interpol, Good Charlotte a dalšími? Máme pro vás jednoduché řešení – využít kyvadlovou dopravu z pražských Nových Butovic na letištì u Panenského Týnce a zpìt. Prodej jízdenek na kyvadlovou dopravu mohou fanoušci začít provádìt odedneška na webu www.ticketpro.cz.

Přestože do festivalu ještì zbývají tři týdny, naši Architekti se u areálu potí již dnes – tvoří totiž nový systém příjezdových cest, které slibují nìkolikrát rychlejší odbavení než vloni. “Snažili jsme se pozornì naslouchat připomínkám našich návštìvníkù bìhem prvního ročníku a poučit se z nich,” vysvìtluje promotér Michal Lukeš. Příjezdová cesta se tak rozdvojí a na místì bude auta odbavovat až 9 festivalových kolegù naráz.

Rezervace lepší než tlačenice – Jak praví osvìdčené festivalové přísloví, rezervace lepší než tlačenice. A protože kapacita kyvadlové dopravy na festival je kapacitnì omezená, pořadatelé doporučují obìtovat pár kliknutí navíc a zajistit si lístky do kyvadlové dopravy již nyní. Jedna cesta v předprodeji vyjde na 130 korun (včetnì poplatkù) stejnì jako na místì u řidiče. Ovšem s tím rozdílem, že při rezervaci máte místo jisté. Na rozdíl od klasických autobusù integrované dopravy pùjde o plnohodnotné dálkové spoje s vysokým komfortem pro všechny cestující. Dopravu zajišťuje společnost Interbus (https://www.interbus.cz/cs/aktuality.php). Rezervaci mùžete provádìt zde – https://www.ticketpro.cz/jnp/festivaly/hudebni/530543-open-air-festival.html.

Užijte si festival v “královském stylu” – Přijet na festival limuzínou místo autobusu, ubytovat se v hotelu místo ve stanu, proletìt se helikoptérou a setkat se s hvìzdnými muzikanty? To vše je ve hře v probíhající soutìži na webu O2 Extra Klubu. Jediné, co je třeba pro výhru mít, je postřeh. Přesvìdčte se sami v online hře zde (https://www.o2extra.cz/klub/benefits/souteze/soutezte-o-extra-zazitky-na-open-air.html#_ic=hp_flash).

Načerpejte léčivou energii v gotickém chrámu – Do obce Panenský Týnec vede obyčejná silnice na obyčejné námìstí. Jakmile ale zahlédnete k nebi se tyčící zdi nedostavìného chrámu, přitáhne vás to jako magnet. A neleknìte se, když i v chladném počasí uvidíte, jak mezi opuštìnými zdmi na zemi leží návštìvníci všeho vìku. Toto místo totiž léčí. „Za pozitivními účinky sem jezdí mnoho lidí, často zde prý zastavují i plné autobusy,“ říkají místní. Magická síla se údajnì skrývá v kamenných zdech kostela. Slùvko “údajnì” přidáváme pro skeptiky, citlivìjší jedinci ale účinek pozitivní energie na svùj organismus potvrzují. Záleží na tom, jestli na tyto vìci vìříte nebo ne. Podle autorky dr. Olgy Krumlovské chrám stojí na velmi silné pozitivní zónì, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života.

Pobyt na tomto místì je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresivními stavy, nedostatkem sebevìdomí a lidem přecitlivìlým. Energie vyzařující z tohoto místa posiluje obranyschopnost organismu. Dlouhodobìjší pobyt nebo časté návštìvy – posezení v trávì uprostřed chrámu – jsou doporučovány lidem po mozkové obrnì, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. „Místa síly“ poznáte snadno – jsou vyšlapána v trávì. Na nákresu, který v chrámu rovnìž nechybí, vidíte rozložení energetických zón včetnì návodu, jak se nechat „nabít“. Všimnìte si, že pozitivní zóna má tvar kříže, což potvrdil i známý psychotronik a spisovatel Stanislav Brázda. Ten v prostorách chrámu namìřil pozitivní zónu číslo 8, tedy tu nejsilnìjší a uzdravující.

Chrám se skládá z 21 metrù dlouhého knìžištì, které je 9 m široké a přes 20 m vysoké. Z pomìrnì krátké západní třílodní části zbyly pouze jižní zeď s portálem, polovina západní zdi a základy zdí ostatních. Ze čtyř lodních pilířù byly tři zbořeny a na čtvrtém částečnì spočívá zvonice, která byla postavena o mnoho let pozdìji. Mohla zde vzniknout jedna z nejcennìjších a nejmonumentálnìjších chrámových staveb v Čechách. Je to škoda o to vìtší, že odborníci připisují jeho výstavbu huti Petra Parléře. Domnívají se tak podle shodných prvkù s pražským Týnským chrámem a Svatovítskou katedrálou.

Ať už na sobì pocítíte léčivé účinky nebo ne, Open Air Festival bude pořádný (nejen hudební) zážitek. Výlet lze propojit s dalšími zajímavostmi v okolí, ať už je to skanzen v Třebízi nebo mìsto Slaný, které kromì památek nabízí i bohatì vodními atrakcemi vybavený akvapark a rùzné útulné podniky, které nenechají pocestného hladovìt.

Open Air Festival

Zdroj: Open Air Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET