Open Air Festival 2011: Opäť usiluje o titul najekologickejší festival sveta!

Praha / Panenský Týnec – Open Air Festival letos obhajuje titul A Greener Festival Award, chce tedy opìt patřit mezi nejekologičtìjší festivaly planety. A ekologický znamená čistý, uklizený po celý den a komfortní pro návštìvníky. Pořadatelé ve spolupráci s partnery si určili, že loňskou vysoko nastavenou laťku překonají.

Jak toho Open Air Festival docílí? Bude se třídit jako o závod. Novì přibudou barevné velkokapacitní kontejnery na třídìný odpad. Festival zavádí jednotný zalohový systém na veškeré bioplastové kelímky, plastové lahve a plechovky ve výši symbolické 1 Kč. Ekologicky smýšlející návštìvníci tak dostanou šanci přivydìlat si na “špinilech”, kteří pohazují plechovky a pet lahve po areálu.  Nezvyklé aktivity se chystají také v Think Big stanu, který ve svém názvu nese jméno nového programu Nadace O2 a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Program byl spuštìn v kvìtnu a pomáhá na svìt všem dobrým nápadùm mladých lidí, kteří chtìjí nìco vytvořit nebo zmìnit ve svém okolí. Stan nabídne kromì informací o programu třeba také dobíjení mobilu pomocí šlapání na rotopedu. Mimochodem díky energickému “výšlapu” si budete moci při “eko spinningu” ještì prohlédnout nìkolik krátkých filmù. Vznikne tak opravdové “ekokino”.


Třídíme plast, sklo, papír, ale dokonce i zářivky, fritovací olej…

Festival klade dùraz na kompostování vyprodukovaného bioodpadu. Vedle, pro spousty lidí bìžného, třídìní plastu, skla a papíru, se budou třídit samozřejmì také nápojové kartony, hliníkové plechovky, vybité baterie, rozbité zářivky, použitý fritovací olej… a hlavnì festivalové BRKO. Vtipnì znìjící zkratka znamená biologicky rozložitelný komunální odpad, kterého festivaloví návštìvníci vyprodukují nìkolik tun.


“Veškeré zbytky z jídel společnì s tácky, talířky, miskami a kelímky od teplých a studených nápojù budou tedy zkompostovány,” říká manažerka festivalu Marie Marková. “Ano slyšíte správnì, témìř veškeré nádobí včetnì kelímkù na pivo bude totiž z bioplastu, nebo-li z PLA (polylaktid acid). Pro vìtšinu nicneříkající chemická zkratka značí bioplast vyrábìný z kukuřičného, obilného či bramborového škrobu. Uhlíková stopa tìchto kelímkù, je prokazatelnì nižší než u kelímkù vyrábìných z fosilních zdrojù – tedy ropy,” dodává Marie. Zkompostováním odpadù sníží festival emise oxidu uhličitého a metanu do ovzduší. Uhlík obsažený v bioodpadech se zakomponuje do kompostu a neodchází do atmosféry jako u spalování nebo skládkování.

EKO OAF

Na festivalu vyroste dokonce i “dotřiďovací linka”, kde se ještì jednou všechny odpadky přetřídí, aby výsledný odpad – respektive surovina – byla opravdu čistá. Tento úkol si letos na svá bedra vzalo občanské sdružení Ekodomov, které bude zajišťovat kompletní třídìní a zpìtné využití odpadù vyprodukovaných na festivalu – ve spolupráci s žateckou pobočkou firmy Marius Pederson a.s., technickými službami mìsta Louny a kompostárnou firmy FEMME a.s. Hlavním partnerem ekologického konceptu festivalu je generální partner akce Telefónica Czech Republic a její projekt Think Big.

Dalším “zeleným opatřením” je, stejnì jako v loňském ročníku, zajištìní kyvadlové dopravy na festival obohacené o službu jízdomat (https://www.jizdomat.cz/open-air-festival), kdy se snažíme motivovat návštìvníky k naplnìní vozù do maximální možné kapacity. “I při všech tìchto opatřeních a vychytávkách je výsledek hlavnì o vás, návštìvnících Open Air Festivalu,” vzkazuje promotér festivalu Michal Lukeš. “Vìříme, že společnì vytvoříme příjemné a čisté prostředí, kde se budeme tři dny bez obav bavit koncerty, sportem, divadlem, workshopy… A to s celou rodinou i s dìtmi,” dodává promotér.

Open Air Festival

Zdroj: Open Air Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET