Kultúra a mesto: sila príťažlivosti – Kultúra pre rozvoj mesta – aj o tom bude medzinárodná konferencia v Bratislave.

V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti. Jej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch.

Na dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci pricestujú kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a umelci z Viedne, Prahy, Brna, Plzne, Ľubľany, Rigy, Košíc a podobne. Súčasťou programu bude aj PechaKucha Night. Hlavným organizátorom je A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru, ide o jeden z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.

„Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, čelia globálnym ekonomickým či sociálnym problémom lokálnymi prostriedkami. Mnohé z nich sa zotrvačne pokúšajú súťažiť s ostatnými o čo najviac pozornosti, zdrojov, ziskov z turizmu a podobne. Niektoré iné mestá sa naopak koordinovane zapájajú do úsilia vytvárať nový príbeh na troskách ideí bezhraničného ekonomického rastu, materializmu, konzumu a súťaže,“ povedal k hlavnej téme konferencie jeden z jej organizátorov Bohdan Smieška, expert platformy Kultúrna Bratislava. Gottfried Wagner, bývalý riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie z Holandska v tejto súvislosti upozorňuje na to, že pokiaľ sa na úrovni miest a regiónov nezačne kreatívne spolupracovať, „usúťažíme sa k smrti“.

Jedným z hlavných zámerov organizátorov medzinárodnej konferencie je kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. Upozorňujú na to, že v súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sa zas viac hovorilo o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity.  S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje akési vedomie spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní a postavení kultúry v kontexte miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií.

„Na konferenciu pozývame ako spíkrov teoretikov, kultúrnych manažérov, tvorcov kultúrnych politík, umelcov aj lokálnych politikov, aby sme sa spolu s nimi pozreli na príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania,“ doplnil Smieška.

Organizátori sa chcú sústrediť na témy, ktoré môžu mať zásadný význam aj konkrétne pre Bratislavu. Na konferencii sa budú spolu s hosťami, spíkrami aj diskutujúcimi pýtať ale aj odpovedať na otázky týkajúce sa udržateľnosti kultúrnych zdrojov v dlhodobom plánovaní, zabezpečení spravodlivých a pre všetkých rovnakých možností pri tvorbe kultúry, dosiahnutia rešpektu ku kultúrnej diverzite, previazaní ekonomických, sociálnych, ekologických a kultúrnych systémov tak, aby sa podarilo dosiahnuť synergický a udržateľný rozvoj miest.

Súčasťou konferencie bude aj sprievodný program, ktorý sa uskutoční v priestoroch A4 na Karpatskej ulici v Bratislave (budova YMCA). Bude ním 32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night,  tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín.

Partnermi konferencie sú: Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto a podporu jej poskytli Nadácia otvorenej spoločnosti prostredníctvom Fondu pre mimovládne organizácie a Ministerstvo kultúry SR.

PROGRAM KONFERENCIE

8.12.2015
Pisztoryho palác
REGISTRÁCIA 09:30
OTVORENIE 10:30 – 11:00
Konferenciu slávnostne otvorí First Secretary Ms. Rannveig Skofteland z Nórskej ambasády.

PANELOVÁ DISKUSIA    11:00 – 13:00
Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky – Zhora alebo zdola? Riadená kultúra vs. vytváranie podmienok. Prínos občianskeho sektora ku kultúrnemu rozvoju mesta. Nastal v Europe čas bottom-up politík a nutnosti sieťovania nezávislých aktérov? Akú rolu môžu hrať pri formovaní kultúrnych politík v mestách občianske iniciatívy, ktoré sú v poslednej dobe na vzostupe? Diskutujú: Emina Višnjić (HR), Simon Kardum (SI), Michal Hladký (SK), Simona Škarabelová (CZ). Moderuje: Olga Škochová Bláhová (CZ)

PANELOVÁ DISKUSIA     14:00 – 16:00
Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti – Aká by mala byť vízia kultúrneho mesta  a ako dosiahnuť jej udržateľnosť pri zapojení všetkých druhov aktérov? Participatívne kultúrne plánovanie ako nová metóda tvorby lokálnych politík, “best practices”. Čo to znamená, “dobre” investovať do kultúry? Diskutujú: Ivo Nesrovnal (SK), Magda Vášaryová (SK), Viktor Piorecký (CZ). Moderuje: Michal Hvorecký (SK)

PANELOVÁ DISKUSIA   16:30 – 18:30
Kreatívna Európa – Problematika medzinárodnej kultúrnej spolupráce, kultúrna mobilita a medzikultúrny dialóg patrí medzi diskutované témy súčasnosti. Dynamika nadnárodnej spolupráce vedie k celkovej zmene v spôsobe, akým sa vlády a ďalšie zainteresované strany vyrovnávajú s touto realitou. Panel Kreatívna Európa sa bude snažiť nájsť odpoveď na to, ako môžeme formovať miestnu a regionálnu kultúrnu politiku z pohľadu medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Diskutujú: Vesna Čopič (SI/BA), Gernot Wolfram (DE), Jiří Sulženko (CZ).  Moderuje: Zora Jaurová (SK)

9.12.2015

Pisztoryho palác
PANELOVÁ DISKUSIA  10:00 – 12:00
Kultúra – mestotvorný faktor – Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity, špecifickému charakteru a rozvoju miest? Čo sú určujúce faktory, v čom spočíva kultúrny a ľudský potenciál mesta a ako ho možno zhodnotiť? Esencializmus vs. inštrumentalizácia: potrebujeme investície do kultúry zdôvodňovať ekonomickým a sociálnym rozvojom (diskurz kreatívnej ekonomiky), alebo sa dá stavať na jej imanentných kvalitách? Diskutujú: Marcin Poprawski (PL), Elisabeth Leitner (AT), Maroš Krivý (SK). Moderuje: Fedor Blaščák (SK)

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA A UKONČENIE 12:30 – 13:30
Záverečné zhrnutie výstupov konferencie za účasti moderátorov jednotlivých panelov. Aké by malo byť kultúrne mesto Európy 21. storočia? Aké výzvy čakajú v najbližšej dobe na Bratislavu? Diskutujú: Fedor Blaščák, Michal Hvorecký, Zora Jaurová, Olga Škochová Bláhová Moderuje: Bohdan Smieška

SPRIEVODNÝ PROGRAM

8.12.2015
A4 – priestor súčasnej kultúry
PechaKucha Night Vol. 32 / Visegrad Edition / Doers 20:20
32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín. Tento tematický prezentačný večer je súčasťou konferencie Kultúra a mesto: sila príťažlivosti, ktorá je venovaná kultúrnym politikám a plánovaniu miest.
Organizuje: Punkt, o.z. Viac informácií na www.pechakucha.sk.

Konferencia je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia a z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných – Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac informácií konferencii na www.kulturaamesto.sk.

KaM_poster

Zdroj: A4 – nultý priestor – Bratislava