Košické parky sa vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry zmenia na miesto oddychu a bezpečia!

V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia a revitalizácia parkov, ktorá patrí k investičným projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.  Firmy TuCon a.s. a ERPOS spol. s.r.o.  v najbližších mesiacoch zrealizujú úpravy štyroch parkov – Komenského východ a západ, Moyzesova a Mestského parku. Vďaka tomu vznikne bezpečný priestor s upravenou zeleňou, ponúkajúci široké spektrum možností pre Košičanov aj návštevníkov nášho mesta.

Park Moyzesova, ktorý sa nachádza v MČ Staré mesto, je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Parky Komenského východ a západ patria medzi významné mestské areály historickej zelene v MČ Sever a sú súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Tieto parky v súčasnosti nie sú schopné naplniť pôvodné funkcie (estetickú, oddychovú, kultúrnu) kvôli zlému stavu zelene, poškodenému verejnému osvetleniu a zničeným lavičkám a odpadkovým košom. Revitalizáciou parkov sa vytvorí multifunkčný priestor určený k príjemnému relaxu pre celé rodiny a zároveň vhodný na realizáciu kultúrnych podujatí. Úpravy, ktorými tieto parky prejdú, budú obsahovať revitalizáciu zelene, terénne a sadové úpravy, obnovu mobiliáru, rekonštrukciu chodníkov, vybudovanie fontán a vytvorenie plôch pre inštaláciu umeleckých diel. Súčasťou týchto zmien bude aj obnova verejného osvetlenia a nový cyklistický chodník v parku Moyzesova.

Plánovanou revitalizáciou Mestského parku, s dobudovaním potrebnej technickej infraštruktúry, sa park stane vyhľadávaným verejným priestorom pre organizovanie koncertov, divadelných predstavení, festivalov pouličného umenia, výstav a iných exteriérových kultúrnych podujatí. Oplotí sa časť parku, vybuduje sa detské ihrisko s výtvarnou stenou, obnovou prejdú aj chodníky a kovový altánok. Vynovený mestský park bude obsahovať zrekonštruované mostíky, verejné osvetlenie, historické jazierko, fontánu a drobnú architektúru. K zvýšenej bezpečnosti návštevníkov prispeje aj exteriérový kamerový systém.

Počas rekonštrukcie budú všetky parky priechodné. Ľudia budú nimi môcť prejsť prostredníctvom vyhradených koridorov. Časti, v ktorých sa bude pracovať, budú ohradené z bezpečnostných dôvodov. Košičania v parkoch nebudú môcť venčiť psov a ani vykonávať bežné aktivity ako doteraz, voľný pohyb ľudí v parkoch bude obmedzený. Celková hodnota projektu realizovaného firmami TuCon a.s. a ERPOS spol. s.r.o. je vo výške takmer 10 mil. EUR (9 805 011, 68 EUR).

Viceprimátorka mesta Košice, Renáta Lenártová vidí v rekonštrukcii parkov novú budúcnosť mesta: „Takáto vysoká suma investovaná do revitalizácie mestskej zelene nemá za posledné roky v našom meste obdobu. Našim cieľom je úplne zmeniť mestské parky – zo zanedbaných prechodových území sa stanú zaujímavé miesta na trávenie voľného času.“ Zvýšenie kvality života v meste pocítia obyvatelia už za niekoľko mesiacov: „Košičania, prosíme Vás o trpezlivosť počas rekonštrukcií, uvedomujeme si, že sme významnou mierou zasiahli do bežného života v meste. Ale aj toto bol náš cieľ, vytrhnúť mesto z dlhoročnej letargie a posunúť ho do novej kvalitnejšej a dynamickejšej éry.“

Podľa autorizovaného krajinného architekta Ing. Petra Vaňa, člena Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu,  na Slovensku  v súčasnosti prevažujú zanedbané parkové  zóny a  v mestách sa rozvíjajúca výstavba a doplňovanie infraštruktúry nespĺňa rovnakým tempom potrebu dobudovania zelených plôch. Všeobecne sme v rámci  krajinnej tvorby s prioritami pozadu oproti svetovým trendom. Priority sú iné a zeleň je v rámci rebríčka niekde úplne v úzadí. Je to kritizované všade, ale nájdu sa aj výnimky,“ konštatoval Ing. Vaňo. V súvislosti s revitalizáciou parkov v Košiciach ocenil fakt, že do projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 sa dostala aj krajinotvorba. „Každá investícia, ktorá skvalitní verejné plochy a zvýši pomer zelene voči spevneným plochám je vítaná a pozitívne vnímaná, predovšetkým obyvateľmi. Pokiaľ je za tým je aj istá logika a rozumná investícia s vyrovnanými funkciami, tak v tom prípade je to pre verejnosť prínos,“ uviedol Ing. Vaňo.

Projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 priamo počíta s využitím revitalizovaných mestských  parkov. Na  ich verejnom priestranstve sa budú konať rôzne multižánrové podujatia, rekonštrukcie dobových výjavov, sochárske sympóziá, komorné  koncerty vážnej i súčasnej hudby, ale aj špeciálne mediálne a multižánrové projekty či temporálne inštalácie. Medzi najznámejšie podujatia, ktoré priamo počítajú s realizáciou v parkoch, patrí medzinárodný umelecký projekt Biela noc /Nuit Blanche,  multimediálne plenérové predstavenie Košické imaginácie, projekt  predstavovania súčasného umenia v rámci Street Art Communication, ale napríklad aj  rekonštrukcia dobových výjavov nazvaná Oživená história Košíc. S využitím verejného priestoru parkov počítajú aj niektoré programy SPOTs. Perspektívne budú v košických mestských parkoch inštalované sochárske diela študentov Fakulty umení TUKE, ale aj diela známych umelcov, postupne vznikajúce na sochárskych sympóziách. „Parky sú predovšetkým oddychové zóny,  ale keď v nich budú umiestnené aj umelecké diela a budú sa tam konať rôzne podujatia, parky to nielen oživí, ale aj zatraktívni celý verejný priestor. Veríme, že to prispeje k tomu, aby tam ľudia trávili viac času a tak, ako je to bežné vo všetkých civilizovaných krajinách,“ uviedol riaditeľ n.o. Košice 2013 Ján Sudzina.

Zdroj: Košice 2013