Koncertné turné Copenhagen festival ensemble trio.

Srdečne vás pozývame na koncerty Copenhagen Festival Ensemble Tria, ktoré budú súčasťou medzinárodného turné mladých interpretov klasickej hudby z Dánska, Česka a Slovenska.

18. máj 2013, 19.00 – Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava
(koncert je súčasťou Noci múzeí a galérií 2013)
20. máj 2013, 19.30 – Kongresová sála, Piešťany
21. máj 2013, 19.00 – Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Dramaturgia:
Jacob Gade – Tango Jalousie pre husle a klavír
Fryderyk Chopin – Nocturno cis mol op.post.
Sergej Rachmaninov – Elegické trio no.1, op.post. g – mol pre klavír, husle a violončelo
Franz Liszt – La Campanella
Astor Piazzolla – Primavera porteno a Otono Porteno pre klavír, husle a violončelo
Dmitri Shostakovich – Trio no.2, op.67, es – mol pre klavír, husle a violončelo

MARIE HANSKOV

Huslistka Marie Hanskov patrí medzi popredných mladých dánskych hudobníkov súčasnej generácie ako sólistka a komorná hráčka. Medzi jej sólové vystúpenia patria koncerty s Copenhagen Festival Orchestra v Carl Nielsen Hall, Deutsch- Skandinavische Jugend Philharmonie v Berlínskej filharmónii, a ďalšie sólové vystúpenia v Tivoli Concert Hall a Tonhalle-Zürich medzi mnoho inými. Ako vášnivá komorná hudobníčka, Marie Hanskov spolupracovala s umelcami ako Dejan Lazic, Raphael Wallfisch, Luz Leskowitz, Konradin Brotbeck, Vladimir Mendelssohn a Johannes Degen, na koncertoch a recitáloch v Nemecku, Francúzsku, Izraeli, Nórsku, Českej republike, Švajčiarsku a Švédsku.

Medzi festivaly, ktorých sa zúčastnila patria Menuhin Festival Gstaad, Berleburger Musikfestival, Andernacher Musiktage, Konzerte Schloss Mirabel, Rellingen Musikfestival, Kammermusikwoche Thüringen a Ceresio Estate Lugano, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Marie Hanskov bola prvou huslistkou Kubrick Quartet, s ktorým vystupovala na mnohých festivaloch, pričom získali niekoľko ocenení. Na veľmi úspešný koncert kvarteta v roku 2005 v Berlíne nadviazali celoročné koncertné aedagogické aktivity a neskôr v roku 2006 kvarteto získalo ocenenie „Kiwanis Preis“ vo Švajčiarsku. Marie Hanskov sa narodila do hudobníckej rodiny v roku 1983 v Kodani, Dánsku. Hre na husle sa začala venovať pod vedením Tove a Bela Detreköy, a uţ ako desaťročná vyhrala Danish Youth Competition a vystupoval ako sólista v Tivoli Concert Hall. Ako štrnásťročná bola pozvaná na štúdium k profesorovi Zakharovi Bronovi, u ktorého študovala v Lübecku, Kolíne a Zürichu, kde získala absolventský diplom v roku 2007. Medzi jej ďalších pedagógov na Akadémii múzických umení v Aarhuse v Dánsku patria profesor Milan Vítek a profesorka Sylvia Viertel. Zúčastnila sa majstrovských kurzov u huslistov ako Gil Shaham, Boris Kuschnir, Gert von Bülow, Olga Parchomenko a ďalší. Pani Hanskov sa stala pravidelným hudobným hosťom u „Die Salzburger Solisten“ a niekoľkokrát účinkovala s European Union Youth Orchestra v koncertných sálach ako je Royal Albert Hall, Sankt Peterburg a Concertgebouw pod taktovkou dirigentov ako Bernard Haitink a Vladimir Ashkenazi. Ako víťaz cien a ocenení, Marie Hanskov získala prvú cenu na Jakob Gades Violin Competition, tretiu cenu na „Rovere d’Oro“, medzinárodnej hudobnej súťaţi v Taliansku, rovnako ako prvú cenu na súťaţi „Rovere d’Oro Young talents“. Počas štúdií mala česť byť sponzorovaná prostredníctvom nadácie OAK v Ţeneve.

FILIP ŠTRAUCH

Filip Štrauch (1985) sa hre na klavír začal venovať od detstva pod vedením svojho otca klaviristu. Ako mladý desaťročný chlapec nahral pre Slovenský rozhlas známu Mozartovu fantáziu c – mol a v ten istý rok uviedol Beethovenovu sonátu op.2 č.3 c – mol. Uţ počas štúdia na Konzervatóriu v Ţiline sa pod vedením Marty Filovej – Singerovej stal laureátom Súťaţe slovenských konzervatórií a po víťazstve konkurzu na spoluprácu so Štátnym komorným orchestrom s ním uviedol Lisztov klavírny koncert č.2 A – Dur.

V roku 2004 bol vyznamenaný medailou za reprezentáciu školy a v ten istý rok bol prijatý na Bratislavské konzervatórium do triedy renomovaného pedagóga Petra Paţického, u ktorého štúdium absolvoval s veľkým úspechom v sále Slovenskej Filharmónie. V roku 2005 bol prijatý na Vysokú školu múzických umení do triedy Ivana Gajana, neskôr Mariána Lapšanského. Uţ ako prvák získal mimoriadne štipendium na prestíţne letné hudobné kurzy Sommerakademie v Prahe, Viedni a Budapešti, kde spolupracoval s viacerými renomovanými pedagógmi – Ferenc Rados, Josef Kluson, András Kellea, Avedis Kouyoumdjian a Stefan Vladar. V roku 2009 sa stal laureátom súťaţe Yamaha v Bratislave na Slovensku a zároveň bol oslovený Slovenským rozhlasom na uvedenie Lisztovho druhého koncertu, ktorý bol nahrávaný a ţivo vysielaný do Rádia Devín. Bakalárske štúdium úspešne ukončil uvedením jedného z najnáročnejších diel klavírneho repertoáru – Ravelov Gašpar Noci. Počas vysokoškolského štúdia reprezentoval školu po celej Európe. Popri sólovej hre pravidelne spolupracoval na projektoch komornej hudby ako aj súčasnej hudby. Na svojom konte má veľké mnoţstvo ocenení za najlepšieho komorného spoluhráča. Mnohokrát spolupracoval so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Od roku 2005 sa aktívne venuje pedagogickej činnosti, pričom je pravidelne pozývaný na festivaly a kurzy. Od roku 2009 do roku 2011 učil na Bratislavskom konzervatóriu komornú hru – klavírne duá. V roku 2012 ukončil vysokoškolské štúdium pod vedením Mariána Lapšanského s výbornými ohlasmi na záverečný recitál, kde prvýkrát na Slovensku odznela transkripcia Vladimíra Horowitza na Lisztovu Uhorskú rapsódiu č. 19. Tento rok zakladá dve komorné zoskupenia s renomovanými hudobníkmi zo štyroch krajín (Dánsko, Česko, Poľsko, Slovensko). V súčasnosti pracuje na vydaní svojho debutového sólového albumu. Momentálne pôsobí v Kodani v Dánsku, kde sa pripravuje na doktorandské štúdium hry na klavír na Kráľovskej hudobnej akadémii.

PETR NOUZOVSKÝ

Petr Nouzovský patrí k najvýznamnejším českým violončelistom. Je absolventom Praţského konzervatória (František Pišinger, Jan Páleníček, Jiří Bárta), HAMU v Prahe (Miroslav Petráš), Dráţďanskej Vysokej hudobnej školy (Wolfgang Emanuel Schmidt) a Kráľovského konzervatória v Madride (Iagoba Fanló).

Umelecké schopnosti si zdokonalil u viac neţ desiatich violončelistov na majstrovských kurzoch po celom svete (Mstislav Rostropovich, Boris Pergamenschikov, David Geringas, Franz Helmerson). V súčasnej dobe je študentom doktorandského štúdia na Fakultě umění Ostravské univerzity v triede prof. Jana Hališky. Je drţiteľom ocenení „New Master on Tour 2007“, „Europäische Förderpreis für Musik 2007“ a laureát Val Tidone Competition 2011. Na Praţskej jari debutoval v roku 2005. V amsterdamskom Concertgebouw o tri roky neskôr. Petr Nouzovský pravidelne vystupuje s orchestrami (Chamber Orchestra Kremlin, Plzeňská filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonický sbor Polského rozhlasu, Komorní filharmonie Pardubice, Slovenská filharmonie) pod vedením dirigentov (Leoš Svárovský, Misha Kats, Artur Sędzielarz, Charles Olivieri – Munroe, Koji Kawamoto, Petr Vronský, Ronald Zollman, Rastislav Štúr, Gerd Schaller, Peter Feranec či Mischa Rachlevsky). Vystúpil na festivaloch či pódiách v Moskve, Petrohrade, Bolzane, Istanbule, Los Angeles, Buenos Aires či Bratislave. Nahral alebo spolupracoval na nahrávaní 12 CD. V oblasti pop-music kooperoval s Martou Kubišovou či Rodom Stewartom. Kooperuje tieţ s českým hercom Otakarem Brouskem st. Petr Nouzovský viedol workshopy a majstrovské kurzy v Peru, Ekaterinburgu či Olomouci. V roli porotcu vystúpil na MHS Concertino Praga 2010 alebo MHS Praţské jaro 2012 (výberové predkolo súťaţe). Kaţdoročne sa predstavuje na cca 100 koncertoch po Českej republike, Európe a Rusku. V roku 2011 odohral svoj jubilejný tisíci koncert. Hrá na violončelo Jean Baptiste Vuillame 1835.

Zdroj: Anna Bodlakova