Karel Gott zbiera Slávikov, Pařát zasa Britvy!

V sobotu se v Brnì uskutečnilo vyhlášení dalšího ročníku cen tvrdìrockových publicistù Břitva. Ačkoliv jsem to nečekal ☺, Pařát zase v sekci Médium roku dostal nejvíce hlasù. Po kolikáté už? Vyjma jednoho roku držíme prvního fleka od léta pánì 2004… Proto chápu také názory, že to je tak trochu nuda a stereotyp, když pořád vyhrává ten samý…

Jsem moc rád, že se hlasujícím Pařát líbí, nejspíš ho pravidelnì čtou, ale výsledek samozřejmì jako vždy nepřeceňuji. Je to pořád jenom anketa, kde nás svými body katapultovalo na čelo nìjakých 20 hlasujících, což je tak třetina „poroty“. Hlasovat kupř. o tři lidi víc, kteří Pařát vùbec nečtou, mohlo být pořadí jiné. Ale tak je to u skoro každé ankety nebo žebříčku a je to zcela v pořádku.

K tomu, aby Pařát mohl spolehlivì fungovat, je potřeba, aby si jej pořídilo minimálnì 100x tak více čtenářù, než publicistù, kteří pro nìj hlasovali v Břitvì. Máme tím na mysli skutečnì pořízení (není to o „tiché podpoře“, návštìvì webových stránek ani o „lajku“ na Facebooku ☺), čtenáři jednou za 2 mìsíce investují drobnou částku, protože je ten časopis zajímá. Pokud bude vaše podpora minimálnì jako doposud, v kombinaci s naším nadšením pro vìc má Pařát před sebou ještì mnoho let existence.

Za sebe mohu říci, že mì tato cena pro tým Pařátu obzvlášť hřeje z toho dùvodu, že i v dobì, jaká je, mùže v českých podmínkách fungovat a tìšit se velké podpoře ze strany čtenářù médium, které nelze přečíst na internetu ani z nìj stáhnout, mùže se v otázce distribuce spolehnout především samo na samo na sebe, nemusí se podřizovat tlakù inzerentù a snad přináší mnoho informací, které jinde nejsou k mání.

Za to vám, čtenářùm a posluchačùm, patří velký dík! Tohle ocenìní patří i vám! Bez vašeho zájmu a kupní síly bychom se mohli snažit sebevíc, ale bylo by nám to houby platný!

V neposlední řadì gratuluji všem ocenìným a hlavnì kapelám ET MORIEMUR, CRUADALACH a PANYCHIDA. Jejich čelní postavení v rùzných kategoriích mì velmi potìšilo a pro Pařát je ctí, že s nimi v loňském roce mohl spolupracovat. Nesmím zapomenout ani na všechny, kteří se „točili“ kolem Tributu TÖRRu, neboť pátý flek taky není k zahození a šestý pro Pařát jako „Firma roku“ stejnì tak.

Pokud příští rok prvenství v Břitvì Pařát neobhájí, smutnit nebudu ☺. Možná by už bylo na čase, aby po nás štafetu převzal nìkdo jiný. Pro nás, jako tým, který Pařát připravuje, bude nejdùležitìjší, kdybychom o letošních Vánocích mohli vìdìt, že je vás, čtenářù, minimálnì stejnì jako na konci roku 2011.

Kompletní výsledky ankety najdete na www.cenybritva.cz

Zdroj: Pařát, Petr Říha
Publikoval: Redakcia GREG.NET