FINÁLOVÉ NOMINÁCIE ROMA SPIRIT 2022

*Kategória Mimovládna organizácia

Cesta von, o.z., Bratislava 

Nominácia za komplexnú činnosť a inovatívne aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu detí v ranom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytváranie pracovných príležitostí ženám z vylúčených komunít. 

Divé maky, o.z., Bratislava

Nominácia za realizáciu štipendijného programu Divé maky, prostredníctvom ktorého dlhodobo podporujú nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu.

Združenie Art Aktivista, Žilina 

Nominácia za dlhodobý kreatívny prístup k zapájaniu sociálne vylúčených detí do umeleckej tvorby a revitalizácie verejného priestoru. Za participatívne a interaktívne aktivity, ktoré v deťoch podporujú sebarealizáciu a rozvoj.

*Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Tesco Stores SR, a.s., Bratislava

Nominácia za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením, s možnosťou duálneho vzdelávania, rovných príležitostí a kariérnym rastom. 

Whirlpool Slovakia spol. s r.o., Poprad

Nominácia za posilnenie pracovných príležitostí a rodovej rovnosti pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov, vytvorením jedinečného rekvalifikačného a tréningového centra pre rovnosť príležitostí. 

Zbor-Stav, s.r.o.,r.s.p., Zborov

Nominácia za príkladné a udržateľné využívanie možností obecného sociálneho podniku na realizáciu stavebných zákaziek a rozvoja infraštruktúry v obci, podporu regionálneho rozvoja a zvýšenia zamestnanosti.

*Kategória Obec a mesto 

Cakov

Nominácia za rozvoj a skultivovanie obce v multietnickom prostredí, s výraznou majoritou rómskeho obyvateľstva, ktorá sa rozvíja napriek nepriaznivej všeobecnej situácie regiónu Gemer.

Toporec

Nominácia za vysokú úroveň spolunažívania medzi Rómami a Nerómami, aktivizáciu miestnej rómskej komunity a postupné vyrovnávanie životných podmienok obyvateľov. 

Varhaňovce

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych obyvateľov.

*Kategória Osobnosť

Marián Bubenčík, Dobšiná

Nominácia za dlhodobú úspešnú prácu, prostredníctvom ktorej sa darí systematicky meniť životy ľudí. Jeho dennodenná práca je všeobecne rešpektovaná a je kľúčom k udržateľnému rozvoju komunity v Dobšinej.

Erika Godlová, Prešov

Nominácia za viac ako tridsaťročnú zanietenú prácu prekladateľky, tlmočníčky, novinárky a autorky publicistických relácií. Za významný prínos rozvoju rómskej komunity a zachovaniu rómskej kultúry v oblasti jazyka, nielen na Slovensku. 

Michaela Mihoková, Trnava

Nominácia za inšpiratívny príbeh mladej spisovateľka a prozaičky, ktorá našla lásku v písaní románov. Napriek neľahkým životným skúškam, našla silu a odhodlanie, ktoré je inšpiráciou a povzbudením nielen pre mládež.

*Kategória Médiá

Roman Čonka, Prešov

Nominácia za dlhodobú a systematickú novinársku, redaktorskú, archivársku aj vydavateľskú činnosť spojenú s najstaršími rómskymi novinami Romano nevo ĺil. Signifikantné sú aj ďalšie mediálne aktivity pri produkcii rómskeho magazínu.

Vera Lacková, Viedeň

Nominácia za autentický dokumentárny film Ako som sa stala partizánkou, ktorý opisuje príbeh Rómov, ktorí bojovali počas SNP za našu slobodu a padli. Film prináša tému rómskych odbojových hrdinov, ktorí takmer upadli do úplného zabudnutia.

Svet medzi riadkami, Bratislava

Nominácia za výnimočnú komplexnú iniciatívu určenú pre nielen budúcich novinárov. Multimediálny a vzdelávací projekt približuje svet inakosti v dnešnom globálnom kontexte, pomáha odhaľovať vlastné postoje, stereotypy či predsudky.

*Kategória Kultúra

František Balog, Košice

Nominácia za spracovanie autobiografickej monodrámy, Róm z perinky – Enter Majority, v ktorej ako protagonista preukázal svoje scenáristické a hudobné nadanie v mainstreamovom priestore. 

Jana Belišová, Bratislava

Nominácia za takmer tridsaťročnú, širokospektrálnu prácu etno-muzikologičky, ktorá sa špecializuje na hudbu Rómov. Za húževnatú a originálnu vydavateľskú a producentskú činnosť zameranú na pôvodné formy rómskej hudby.

Divadlo Romathan, Košice

Nominácia za vytrvalú divadelnú a umeleckú činnosť jediného rómskeho profesionálneho divadla, v ktorého repertoári nájdeme divadelné predstavenia, koncerty aj experimentálnu činnosť. 

*Kategória Čin roka

Mladí dobrovoľníci z Vinodolu

Nominácia za iniciatívny dobrovoľnícky čin šiestich mladých chlapcov ktorí, spolu s pánom Vladimírom Špánikom, revitalizovali zničený a zabudnutý židovský cintorín v obci Vinodol. 

Najmladší živí darcovia, Košice

Nominácia za mimoriadne humánne počiny piatich mladých ľudí, ktorí sa rozhodli darovaním svojho orgánu, obličky, zlepšiť kvalitu života svojim blízkym a sú príkladom obetavej lásky k blízkemu.   

Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice

Nominácia za úspešné obhajovanie práva detí z Hermanoviec počas súdneho procesu nezákonnej segregácie vo vzdelávaní, v systéme špeciálneho školstva. Ide o historicky prvé rozhodnutie súdu o segregácii rómskych detí v školstve na Slovensku. 

Zdroj: Roma Spirit