Fetival svetla a videomappingu pozná svojho víťaza!

Festival svìtla a videomappingu VZÁŘÍ vyhlásil vítìze první evropské soutìže ve videomappingu na budovy. Vítìzem se stal Petr SKALA s týmem Moire z České republiky, a získal tak titul Videopmapping Maestro. Cena divákù patří polskému týmu LOOMO.

VZÁŘÍ – Festival svìtla a videomappingu včera skončil vyhlášením vítìzù. Porotu si český tým získal zejména novým přístupek k videomappingu a výraznou příbìhovou linkou. Divákùm se nejvíce líbily moderní animace soutìžících z Polska. „Jsme rádi, že se soutìž povedla. Videomappingové projekce byly velmi rozdílné, ale přesto mìly všechny vynikající úroveň. Podařilo se nám do Olomouce pozvat skutečnou špičku v oboru,“ říká Kamil Zajíček, ředitel festivalu.

Český tým představil lékárnu jako živý organismus, který napadla choroba. Lékárna ze svého herbária vykouzlila lék, který všechna soukolí živého tvora opìt uzdravil. Ale jak už to v životì chodí, i on nakonec podlehl smrti. Animace polského týmu LOOMO vyprávìla příbìh človíčka, který bloudil v budovì a potkával se nejen s duchem, ale i požárem a povodní.

Festival svìtla a videomappingu VZÁŘÍ navštívily tisíce lidí. Každou videomappingovou projekci sledovalo kolem 5 tisíc návštìvníkù. K umìlecké atmosféře festivalu přispìlo i speciální nasvícení historických budov, které do Olomouce přivezl spolupořadatel festivalu, společnost Philips. Pod rukama odborníka na architekturní osvìtlení tak vznikla novinka, tzv. beambox, kdy barevné osvìtlení radnice reagovalo na hudbu z pódia či hlasy lidí. Pořadatelé festivalu ze sdružení ArtNative vìnovali část programu nevidomým. Výtìžek z výstavy Svìtlo jinak, která ukázala jiné formy svìtla, i část prodaných sms vstupenek, jdou na podporu Tyflocentra, jež podporuje nevidomé. Právì pro nì připravil festival ve spolupráci s Český rozhlasem speciální komentovanou projekci.

Festivalový program byl doplnìn i o koncerty, klubovou scénu s DJ/VJ performacemi i svìtelné divadlo. Součástí byla i odborná konference Svìtlo pro naše mìsta, na kterou se sjeli hosté z celé Evropy, a workshopy o svìtle a videomappingu. Další ročník festivalu se uskuteční právì za rok v termínu 25.- 29. 9. 2012.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.vzari.cz. Fotografie i festivalové video je na Facebooku https://www.facebook.com/septembeam.

Zdroj: ARTnative
Publikoval: Redakcia GREGI.NET