Fantastické detské centrum ponúka deťom jedinečné výchovné metódy!

Existuje veľa škôlok, v ktorých vyrastajú šťastné deti. Fantastické detské centrum pridáva niečo navyše. Ako jediné na Slovensku praktizuje prevratný program Dr. Sindelar, ktorý slúži na zachytávanie porúch učenia a ich predchádzaniu. Aj preto nosí detské centrum v názve oprávnene slovo – fantastické.

Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania. Dokáže zachytiť príznaky porúch učenia už vo veku materskej školy a efektívne ich riešiť pomocou pracovných listov a CD. Odborníčkou v tejto oblasti je školská psychologička Mgr. Petra Arslan Šinková, riaditeľka detského centra.

„Absolvovala som ročný výcvik a supervízie u Dr. Sindelar, ktorá je psychologičkou, psychoterapeutkou a zároveň autorkou tejto metódy. Dr. Sindelar vyvinula kompletnú diagnostickú metódu a terapiu, pri ktorej používame rôzne nápravné pracovné listy a cédečká. Metóda je známa v krajinách hovoriacich po nemecky a postupne preniká i do iných krajín.“ Vysvetľuje psychologička Mgr. Petra Arslan Šinková.

Na Slovensku má zatiaľ jediná licenciu k danej metóde. Momentálne vzdeláva psychológov a špeciálnych pedagógov na Slovensku v danej metodike. U detí od troch rokov je možné urobiť diagnostiku pomocou interaktívnej rozprávky Mačka Mňau. V nej dieťa dostáva úlohy zamerané na jednotlivé zmyslové kanály a základné funkcie, ktoré sa podieľajú na vnímaní a spracovávaní informácií z prostredia.

„Rodič dokáže rozlíšiť poruchy učenia pomerne ťažko. V každom prípade by mal vyhľadať odborníka, ak je dieťa nesústredené alebo má problém pri čítaní či písaní, ťažkosti s tempom písania a čítania. U detí v materskej škole môžeme pozorovať, že má dieťa problém sústrediť sa, vydržať pri jednej činnosti, máva problémy s rečou, so začlenením sa do skupiny vrstovníkov, s jemnou a hrubou motorikou a pod. Pokiaľ však zachytíme oslabené dielčie funkcie včas, problémy sa v škole nemusia vôbec prejaviť. Rodičia denne cvičia s dieťaťom hry zamerané na posilnenie daného oslabenia. Dieťa absolvuje kontroly, vždy po precvičení určitej časti tréningu.“ Vysvetľuje psychologička Mgr. Petra Arslan Šinková.

V zahraničí sa diagnostika oslabenia dielčieho výkonu robí bežne v materských škôlkach ako prevencia. A to by odborníci vo Fantastickom detskom centre chceli docieliť aj na Slovensku. Deti tak dostanú šancu predísť väčším problémom v škole, ktoré ich frustrujú a môžu ovplyvniť ich celú školskú kariéru. Fantastické detské centrum funguje v Bratislave, viac info na www.fantasticke.sk

Zdroj: Propaganda House s.r.o.