Ceny súťaže Slovenská kronika 2012 pre publikácie Divadelného ústavu.

Divadelný ústav Bratislava získal dve ceny na 7. ročníku celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012.

V kategórii MONOGRAFIE získala cenu publikácia Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia). V kategórii KULTÚRNOTURISTICKÉ A KULTÚRNOINFORMAČNÉ MATERIÁLY získalo cenu DVD KIOSK 2 – sprievodca (Divadelné festivaly na Slovensku).

Miklós Vojtek
Terpsichora Istropolitana
(Tanec v Prešporku 18. storočia)

Cena 7. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii Monografie
Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2009

Terpsichora Istropolitana Miklósa Vojteka detailne odkrýva doteraz pomerne neznámu a neprebádanú oblasť – dejiny tanca v 18. storočí v Prešporku – slávne obdobie našej histórie, keď dnešná Bratislava patrila k významným politickým a kultúrnym oblastiam habsburského cisárstva. Terpsichora Istropolitana je mimoriadne významným a cenným dielom pre slovenskú kultúru i históriu, jeho dosah sa premietne do poznania celkového umeleckého i spoločenského kontextu 18. storočia na našom území. Prináša nové poznatky o málo zmapovanom období dejín slovenského tanečného divadla 18. storočia nielen z národného, ale i teritoriálneho hľadiska.

Súčasťou knihy je bohatý ilustračný materiál, mnohostranne tematizované prílohy, registre a použitá literatúra, ktoré pomáhajú orientovať sa v jej obsahu.

Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia)
Odborná redaktorka Martina Ulmanová
Jazykový redaktor Jozef Fabuš
Grafický dizajn Nora Nosterská

KIOSK VOL. 2.
Divadelné festivaly na Slovensku / Theatre Festivals in Slovakia

Cena 7. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii Kultúrnoturistické a kultúrnoinformačné materiály

Po úspešnom projekte KIOSK I vydal Divadelný ústav katalóg a multimediálny CD-ROM KIOSK II – Divadelné festivaly na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku. Katalóg poskytuje komplexné informácie o vybraných národných a medzinárodných festivaloch, adresár všetkých divadelných festivalov, multižánrových festivalov a tiež prehliadok amatérskeho divadla. Multimediálny CD-ROM dopĺňa obraz o festivaloch fotografickým a vizuálnym materiálom. Cieľom projektu je zaradiť slovenské festivaly do širšieho európskeho kontextu a siete významných divadelných podujatí – festivalov a prehliadok.

Zostavili: Romana Maliti, Soňa Komová
Autorka úvodného textu Katarína Dudáková
Jazyková redakcia Katarína Weissová
Preklady Martina Herbst
Hudba Juraj Péč
Grafický dizajn Eva Brezinová

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute