Blíži sa uzávierka súťaže DRÁMA 2011!

Do 31. januára 2012 majú autori možnosť posielať svoje príspevky do súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom alebo českom jazyku – DRÁMA 2011. Súťaž už dvanásty rok vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava.

Divadelný ústav Bratislava vyhlásil dvanásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku – s názvom DRÁMA 2011. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2012.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu 8. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA dňa 19. mája 2012 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý udeľuje špeciálnu cenu, a to rozhlasové naštudovanie vybraného textu v Rádiu Devín v roku 2012. Cena Rozhlasu a televízie Slovenska je nezávislá od rozhodnutia poroty DRÁMA 2011.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2011 a na internetovej stránke Divadelného ústavu Bratislava.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
• Na texte nie je uvedené meno autora.
• Text zaslaný do súťaže DRÁMA 2011 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.
• Text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou.
• Texty prijaté do súťaže sa nevracajú. V zalepenej obálke priloží autor prihlášku spolu s podpísaným vyhlásením o oboznámení sa so štatútom súťaže.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou, spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, zašle autor na adresu:

Drama 2011

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET