Back to Gramophone – Rozhovor.

1# Kto je Geamophonedzie v krátkosti?
Veľmi lenivý „zkurvysyn“, ktorý miluje hudbu a jedlo

2# Odkiaľ pochádzaš?
Zo zeme stratených.

3# Srbsko má na scéne niekoľko známych mien už nejaký čas, však? Ako dlho si činný ako profesionálny DJ?
Srbsko, žiadne nepoznám. Nečinný a neprofesionálny, len DJ už 19 rokov.

4# Pre všetkých ktorí chcú byť známi svetoví DJji, povedz nám aké najväčšie benefity z toho plynú.
Žiť neustály sen ktorý som si vysníval, cestovanie, robenie ľudí sťastnými potešením z hudby.

5# Neľutuješ, že si sa nestal hasičom alebo pilotom vrtulníka?
Byť hasičom nebol nikdy môj sen a byť pilotom vrtulníka sa môžem ešte stále stať ;D

6# Po tvojom veľkom úspechu v roku 2010*, dvoch svetových turné a cestovaní skoro každý víkend, ako vznikol nápad spraviť ďalšie turné?
Toto nie je normálne turné, všetko čo som robil bolo vo veľkom meradle, veľkých festivaloch, masové. Nie, že by som to nemal rád ale chcel by som sa vrátiť späť do menších klubov, pre mňa ako DJa do intímnejšieho prostredia. Takže toto turné je po malých kluboch, intímne noci a dlhé afterky.

7# Ktoré oblasti plánuješ navštíviť? Európu, Áziu, USA,…?
Všade tam kde ma ľudia budú chcieť vidieť naživo. Stále budem hrávať moje pravidelné akcie a toto turné je pre vybraných ľudí, ktorí vedia…

8# Aký výber hudby môžeme očakávať? Aké zvuky nás prinútia tancovať?
Množstvo subbasu a razantné rytmy. Chicago a jacking house, ale skutočný.

9# Rozmýšľal si nad prizvaním nejakých hostí, priateľov DJs na turné?
Každý je hosť.

10# Vráťme sa k tvojej súčasnej hudbe. Počuli sme, že si dokončil vlastné masteringové štúdio, je to pravda?
Som z toho šťastný ako blcha. Je to môj ďalší životný sen a stáva sa skutočnosťou. Som požehnaný.

11# Zaznamenali sme, že sa pomaličky blížiš smerom k undergroundovému zvuku. Je nejaká skladba, remix, špeciálny projekt na ktorom teraz robíš?
Zatiaľ je to tajomstvo, takže najlepšie sledujte moje stránky na sociálnych sieťach, twitter a čoskoro sa tam niečo objaví :)

12# Vyzerá to, že nikdy nespíš.. ? hehe..
Skutočne to tak vyzerá. Spať budem až zomriem.

Ďakujeme Marko, naozaj sa tešíme na ďalšie novinky o tvojom turné, a tvojich budúcich releasoch a želáme ti skvelých tanečníkov v prvých radoch. Ďakujeme za odpovede a ako vždy hovoríš „…jediná vec na ktorej záleží je kvalitná hudba…“

*(Why Don’t You, vydané na Positiva records bol svetový mainstream hit)

Rozhovor v ENG:

1# Who is Gramophonedzie in few shorts words
One very lazy muthafucker who lives music and loves food

2# Where are you coming from?
Land of the lost

3# Serbia seems to have some serious names on the scene for quite some time, right? How long are you acting as a professional DJ?
Serbia, non that I know. No acting and non professionally, just DJ for 19years.

4# For all the dreamers of becoming worldwide known DJ, tell us whats the biggest bene- fit of doing it?
Living that same dream I dreamt and traveling, making people happy through enjoying music.

5# Do you regret you are not a fire men or helicopter pilot :) ?
Fireman was never my thing and I can still be helicopter pilot ;D

6# After your big hit success in 2010, two worldwide tours and almost every weekend travels, what brought the idea to make another tour?
This is no ordinary tour, everything I did was on pretty big scale, big festivals, crowds. Not that I don’t like that but I kinda wanted to go back to smaller clubs and more intimate environment for me as DJ. So this tour is all about small clubs, intimate nights and long afterhours.

7# Which territories you plan to visit? Europe, Asia, US,..?
Everywhere where people want to see me in this physical state. I will still play my regular gigs and this tour is for selected people who know…

8# What can we expect from the music selection? Which sounds will make us dance?
Lots of subbass and driving rhythms. Chicako and jacking house, but real one.

9# Did you think of inviting any guests, friend DJ while touring?
Everyone is a guest

10# Let’s go back to your current music. We heard you finished your mastering studio, how’s that?
I’m very happy panda about it. It’s my other dream that I had in my life and its happening. I’m blessed.

11# We noticed you are slowly moving toward underground sounds. Any special project, track, remix you are working on right now?
It’s still a secret, so best to follow my social networs, twitter and soon something will pop up there :)

12# Seems you never sleep.. ? hehe..
It does seem like that. I will sleep when I die.

Thanks Marko, we really look forward to hear more news about your tour, as well about future re- leases and we wish you great dancers in the front row. Thanks for sharing these answers with us and like you always say… „..the only thing that matters is quality music…“

*(Why Don’t You, released on Positiva records was a worldwide mainstream hit)

Zdroj: FOEM Communication