Apokalypsa 34 – All Star Game: Upgrade – Plním misiu!

Apokalypsa dává také možnost vyniknout mimořádnì talentovaným DJs, za kterými nestojí pouze velké bookingové agentury. Tuto šanci dostává tentokrát DJ Upgrade, který přesvìdčil svou originální vybroušenou technikou mixu. Z rozhovoru poznáte, že je také originální človìk se zajímavými názory.


Co pro tebe znamená hraní na Apokalypse?
Na jednu stranu splnìní jedné z hlavních misí zámìru být DJ, na druhou stranu vlastnì nic, jelikož se tato akce zatím neodehrála. Tudíž je brzy na to si poklepávat po rameni.


Co dìlá umývač oken v zimì?
Pilnì se připravuje na nadcházející sezónu.


Kdybys mìl neomezené možnosti, jak bys ozvláštnil brnìnské kluby?
Ozvláštnil bych je dostatkem návštìvníkù, kteří klubu zajistí neztrátovou provozuschopnost :D

Upgrade

Kdo je pro tebe vzor?
Co se DJs týče, rozhodnì Adam Beyer, Cari Lekebusch a v neposlední dobì i Alan Fitzpatrick. Je spousta kvalitních jmen, na nìž stojí za to pohlížet s notnou dávkou respektu a pokory… Toto si však zaslouží každá jiná lidská bytost. A proto jsi mùj vzor právì i TY!

S jakou celbritou jsi se potkal a jaký jsi z toho mìl dojem?
Slovo celebrita ve mnì vyvolává dojem bubliny, jež se nachází ve stádiu tìsnì před prasknutím. Nemá smysl ztrácet čas s nìčím tak nestabilním :). Mohu však navázat na předchozí dotaz a zmínit krátký moment s Cari Lekebuschem v Brnìnském klubu Perpetuum, jenž na mne zapùsobil velice příjemným dojmem. Minulý mìsíc jsem mìl možnost být pár dní v přítomnosti Bena Longa a i tento pán zdá se býti velice simpatický a inspirujicí.

Jak jsi se dostal k organizaci sportovniho dne Get Connected?
Baseball jsme na základce hráli všichni, ale už je to nìjaká doba. Naše tìla od přírody pohyb milují. Když se k tomu přidá ještì partička přátel s podobným zámìrem, mùže z toho vzniknout celý den plný zábavy, sportování, grilování a rozhodnì nesmí chybìt hudba. Vítaný je každý, kdo se chce jít vyvìtrat nejen od výdobytkù moderních technologií.

Kam by jsi chtìl smìřovat svuj hudební vývoj?
Tam kam mì srdce povede.

Myslíš si, že tvoje upřímnost ti jednání s lidmi zjednodušuje nebo komplikuje?
Jak říkají fellaz z DRM: „Nejlepší plachta je pravda!“ A toto je ta cesta. Tomu ver brácho, tomu ver!!
¨

Co je tvá nejvìtší vášeň?
Život sám o sobì je tou nejvìtší vášní. DJing je pro mì rozhodnì jednou z hodnì intenzivních částí života. Kromì DJingu do nìj v tento okamžik neodmyslitelnì patří i mùj nový přírustek v podobì čtyřnohé kamarádky, které je aktuálnì 11 týdnu. Vášeň jí přímo srší z očí.

Jak si myslíš, že pùsobíš na lidi?
Upřímnì, je mi to jedno. Mám sebe rád takovýho, jakej jsem a to mnì stačí. Nìjak extra ostatní lidi neřeším, takže si říkám, že je to tak asi přirozený. Víš, že občas se človìk nechá ještì na okamžik polapit, ale vìtšinou jak rychle to přijde, tak rychle to i odejde. Zmìny, stejnì tak jako zkušenosti, přichází s vìkem. Co bylo včera, mùže být zítra úplnì jinak.


A na závìr odlehčovací otázka od fanouška, v jakém spodním prádle nejradìji hraješ?
Rozhodnì trenýrky!

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET