Apokalypsa 34 – All Star Game: Nastia Beauty a ukrajinská scéna!

Před dvìma týdny jsme si ve stručnosti rozebrali současnost i historii srbské taneční scény a zamìřili jsme se na zajímavý příbìh Ivee, která konvertovala z houslistky na nekompromisní techno producentku. Dnes se přesuneme na Ukrajinu, ze které pochází neménì zajímavá a pùvabná DJka Nastia Beauty, která je pravdìpodobnì nejznámìjší Ukrajinkou na YouTube.

Stejnì jako v případì Srbska, ani ukrajinská taneční scéna není pojmem, o kterém by se bìžnì diskutovalo v souvislosti s kořeny elektronické taneční scény. Ostatnì to je údìl celého bývalého východního bloku, ve kterém se režim postaral o naprostou devastaci a neliberálnost hudebního vkusu svých občanù. S nástupem demokracie se však v tìchto zemích (mezi které bezesporu patří i Česká republika) začaly o to silnìji a s nadšením formovat vlastní taneční scény, které jsou charakteristické svou nespoutaností a divokostí. Tato vlna postupuje od západu na východ, takže zatímco u nás probíhal nejvìtší boom zhruba v letech 2000 až 2005,

Ukrajina má oproti nám zpoždìní témìř čtyři roky. Není proto divu, že v ukrajinských klubech probíhají každý týden desítky techno a hardtechno mejdanù, které jsou vyhledávanými štacemi mezi svìtovými DJi, kteří milují východoevropské publikum. Zásadní večírky se samozřejmì odehrávají v hlavním mìstì Kyjev, ve kterém bychom našli nejprestižnìjší kluby jako jsou Cinema, Arena Club nebo Forsage.

NastieBeauty

Doslova oázou taneční hudby na Ukrajinì a jedním z nejdiskutovanìjších a mezi DJi nejvychvalovanìjším evropským festivalem je Kazantip, který se každoročnì koná po neuvìřitelnou dobu pìti až šesti týdnù! Tento open-air obřích rozmìrù rok od roku navštìvuje čím dál tím více fanouškù taneční hudby z celé Evropy, a proto není divu, že se na nìm představila takřka všechna svìtová DJská esa i nespočet mladých talentù jak z Ukrajiny, tak jiných zemí. Svou šanci zde v roce 2009 dostala i okouzlující brunetka, která si říká Nastia Beauty.

Podmanivé techno, ranní after party, obepnuté šatky, Nastìnčin spontánní tanec a pohotový divák se zapnutým nahráváním… tato kombinace zajistila, že se o Nastie Beauty díky YouTube dozvìdìl ze dne na den celý svìt!

Lepší reklamu by si snad ani nemohla přát, ale bylo na čase ukázat svìtu, co opravdu umí a proč si zaslouží uznání, i kdyby mìla hrát v pytli od brambor. Na podzim roku 2009 rozjela svou vlastní radiovou show názvem Propaganda, ve které propaguje ryze taneční hudbu. Již v roce 2010 se tato relace stala nejposlouchanìjší ve své kategorii.

Nastia se vrhla také na produkci hudby, ve které razí heslo: „Radìji kvalitu než kvantitu“, a proto zatím vydala pouze pár skladeb, všechny však mají silný taneční potenciál a objevují se v playlistech mnoha DJù po celém svìtì.

Uplynulý rok pro ni byl evidentnì nejnabitìjší – odehrála více jak 200 vystoupení po celé Evropì, dennì se vìnuje své vlastní rádiové show a díky své činorodosti je neustále ve hledáčku médií. Jeden ukrajinský magazín o taneční hudbì o ní dokonce napsal: „Konečnì je tu ženská DJka, pro kterou je hudba na prvním místì! Pojí se v ní skvìlá hudební osobnost společnì s atraktivním vzhledem.“

Kdo nevìří, ať se na vlastní oči a uši přesvìdčí v následujícím videu z Kazantipu 2010.

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET