Apokalypsa 34 – All Star Game: Ivee a srbská scéna!

Srbská taneční scéna není pojem, který by se bìžnì mezi techno komunitou skloňoval, když na ni však pohlédneme z širšího geografického hlediska, mùžeme ji zaškatulkovat do tzv. balkánského techna. V tuto chvíli už se možná mnohým z vás vybavila jména jako Umek, Valentino Kanzyani nebo Marko Nastiæ, která ještì před nìkolika lety zásobovala evropské taneční parkety neskutečnì našláplými techno deskami s nenapodobitelným zvukem a energií.

Každý z tìchto pánù šel postupem času svým smìrem a zatímco Umek si vytvořil svùj vlastní „1605 sound“, Marko Nastiæ se vydal do tech-house minimalových vod a Valentino Kanzyani upadl v mírné zapomnìní, respektive na rozdíl od kolegù se jako producent na aktuální taneční vlnì nijak výraznì neuchytil.

Bez ohledu na současnou produkci a image tìchto zakladatelù balkánského groovy techna jim nelze upřít obrovský vliv jak na domácí tak zahraniční producenty a DJe. Dokázali také přitáhnout davy lidí do klubù, které jsou konkrétnì v Srbsku rozesety po celé zemi, zvláštì pak v Bìlehradì. Srbská klubová scéna je, dle Marka Nastiæe, specifická tím, že v ní neexistuje jeden hlavní klub, ale spousta ať už vìtších či menších techno svatyň, které se zamìřují na specifické odnože techna. Právì v hlavním mìstì najdeme převážnì kluby zamìřené na minimal techno, zatímco mimo metropoli se kluby orientují spíše na drsnìjší formy techna. Je to dáno i určitou generační mezerou, která vznikla po přeorientování „velké trojky“ (Umek, Kanziany, Nastiæ) na tech-minimal. Clubbeři i DJové se v tu chvíli rozdìlili na dva tábory – pomalejší a rychlejší, které se však navzájem bez problémù tolerují.

Ivee

Na balkánském groovy technu a UK technu vyrùstala i Ivee, která se však po čase rozhodla přidat do onoho „rychlejšího tábora“ a zjistila, že její srdce bije pro hardtechno. Pro její rodinu i ji samotnou to bylo ponìkud nečekané zjištìní vzhledem k tomu, že Ivee má vystudovanou hudební akademii v oboru hra na housle. Ivana Aleksandrovic, jak zní její pravé jméno, by se tímto řemeslem mohla živit i jakožto učitelka, ovšem její neposedná a lehce netrpìlivá povaha při práci s dìtmi jí od tohoto zamìstnání rychle svedla.

Ve svých sedmnácti letech už vìdìla, že se smyčcem bude brzy šmitec, a proto se začala poohlížet po prvních programech na skládání elektronické hudby. Přes techno se dostala až k hardtechnu, kterým se ve svém live vystoupení prezentuje po celém svìtì, ale její oblast hudební produkce zasahuje i do drum n bassu a dubstepu!
Zajímavostí je, že Ivee sice miluje zvuk vinylu, ale jako DJka nikdy nevystupovala, a proto jí mùžeme slyšet pouze „naživo“.

Do svých setù také zásadnì nezařazuje skladby cizích producentù, protože by se pak necítila sama sebou. Hudba je v jejím životì na prvním místì, a proto pracuje v hudebním prùmyslu, vìnuje se vlastní produkci a o víkendech cestuje po svìtì se svým Macbookem. Na cestách si údajnì ráda poslechne Beethovena, Bacha ale i modernìjší pojetí klasické hudby s prvky impresionismu a jazzu.

Ivee je živel a to jak za pultem tak v osobním životì, přesto je její hudba čímsi unikátní a vybočuje ze standardù obyčejného hardtechna. Do skladeb vkládá kus svého temperamentu a to dìlá její produkci výjimečnou a neskutečnì zábavnou. Navazuje tak na odkaz balkánského techna, které bylo ve své dobì také unikátní a jednoduše geniální…..

Apokalypsa

Zdroj: Apokalypsa s.r.o. – Dalin Vajčner
Publikoval: Redakcia GREGI.NET