Andreas H. Bitesnich: Deeper Shades v Leica Gallery Prague!

Výjimečný výstavní projekt DEEPER SHADES / NEW YORK představí nejnovìjší soubor svìtovì uznávaného fotografa Andrease H. Bitesnicha, kterého česká kulturní veřejnost doposud znala především díky řadì jeho fotografických publikací z prestižního nakladatelství teNeues.

Na fotografiích vystupují kontury newyorských budov v sytých černých odstínech, obloha je naopak témìř bílá. Fotografie vypadají, jako by byly exponovány na film s hrubým zrnem a zvìtšené na smirkový papír. Nejprve vybíral Andreas H. Bitesnich ze street fotografií, které mìl k dispozici v archivu. Experimentoval s jejich tonalitou a klíč k zachycení atmosféry a podob „Velkého jablka“ našel právì v extrémním kontrastu. Ve výstavì jsou tak díla, která vznikala v devadesátých letech, i velmi čerstvé snímky. Vše je podřízeno konceptu, o kterém Bitesnich říká: „Již moje fotografie aktu byly vždy velice čisté a tonálnì redukované, a já byl zvìdavý, co se stane s obrazem, když se 256 stupňové škály zjednoduším na nejmenší možnou hodnotu, takže nakonec zùstane témìř jen černá a bílá.“

Bubbles, New York 2011

V Leica Gallery Prague bude za přítomnosti autora pokřtìna Bitesnichova nová kniha DEEPER SHADES / NEW YORK. Její prodej v České republice bude zajišťovat exkluzivnì LGP. Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a pod záštitou rakouského velvyslance v České republice Ferdinanda Trauttmansdorffa.

ANDREAS H. BITESNICH – Rakouský fotograf Andreas H. Bitesnich (1964) získal svìtoznámé renomé především díky fotografii aktù a módy. Jeho snímky se vyznačují perfektním zpracováním a obrazovou čistotou, spojují harmonii a rovnováhu s určitým napìtím. Fotografie Andrease Bitesnicha jsou publikovány v předních evropských časopisech. Doposud vydal jedenáct monografií (např. Polanude, Woman, Travel, India).

Andreas H Bitesnich

DEEPER SHADES / NEW YORK – Má mìsto nìjakou konkrétní tvář? Není pochyb, že moderní metropolis má tisíce, miliony lesklých masek, miliony lesklých povrchù, v nichž se odráží mysl náročného návštìvníka. Podle vaší momentální nálady a v závislosti na konkrétním čase v nich mùžete spatřit množství nejrùznìjších odrazù. Staletí dìjin a kultury vryly do masek mìsta hluboké rýhy. Nacházíme v nich odraz minulosti, stopy násilí a snad ještì častìji banality. Velký architekt čas od času přidá novou myšlenku, budovu či prostor, ale nakonec jsou to vždy lidé jako Andreas H. Bitesnich, kdo mìsto podrobí reflexi a propojí své dojmy do celistvých obrazù, aby se s námi podìlili o svùj pohled. Jejich obrazy se promìňují v příbìhy mìsta a jeho obyvatel. Andreas H. Bitesnich navštívil a fotografoval New York již mnohokrát. Avšak teprve nyní mu mìsto odhalilo svùj osobní příbìh. Je to příbìh plný temných stínù, hlubších než kterýkoli z příbìhù, které nám dosud vyprávìl. Je to obraz nenadálých a nepřikrášlených setkání, provedený v ostrých kontrastech, hrubém zrnu a melancholické sépiové hnìdi. Jsou
to útržky frází, slov a znamení, která jsme možná zaslechli i my sami. Zámìr je od počátku zřejmý. Nejde tu o prohlídku pamìtihodností, ale o zachycení nálady, v extrémní poloze galvanizované témìř do podoby komiksu. Je to příbìh moderního Gotham City, v nìmž nežijí žádní superhrdinové. Bitesnich nás zve na okružní rychlojízdu vnitřnostmi metropole, ke sledování představení, v nìmž ze tmy problikávají nejednoznačné varovné slogany a lidé jsou jen komparsem na pozadí špinavých kulis mìsta v nepřetržitém shonu. Přistoupíte-li blíž a budete-li pozornì číst ona znamení zániku moderní doby, uslyšíte dosud nepoznaný hluboký dunivý hlas, doprovázený vytím sirén.

Crossing Williamsburg Bridge, New York 2011

Manfred Zollner
ANDREAS H. BITESNICH: DEEPER SHADES / NEW YORK
Pořádá: Leica Gallery Prague
Školská 28, 110 00 Praha 1
www.lgp.cz

Trvání výstavy: 9. března – 29. dubna 2012
Předvernisáž pro novináře a křest knihy: středa 7. 3. 2012, 11 hod
Vernisáž: čtvrtek 8. 3. 2012, 19 hodin

Otevírací doba:
pondìlí – pátek od 11 do 21 hodin
sobota – nedìle od 14 do 21 hodin
Vstupné: plné 70 Kč, snížené 40 Kč

Zdroj: Silvia turnerova
Foto: © Andreas H. Bitesnich
Publikoval: Redakcia GREGI.NET