Aktuálne dianie na hrade Krásna Hôrka!

Národná kultúrna pamiatka Hrad Krásna Hôrka bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múzeum (SNM) si Vás dovoľuje informovať o postupe a aktuálnom stave obnovy hradu.

Krajský pamiatkový úrad Košice vydal dňa 18. mája 2012 rozhodnutie, že predložený zámer obnovy Hradu Krásna Hôrka je prípustný z hľadiska pamiatkového zákona a nariadil správcovi hradu vykonať pamiatkový architektonicko-historický výskum, výskum v objektoch hradu, ako aj vyhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Všetky časti dokumentácie obnovy hradu musia byť v zmysle platného zákona predložené a prerokované s pamiatkovým úradom, ktorý bude vykonávať aj dohľad nad celou prípravou a realizáciou obnovy.
V týchto dňoch má SNM už vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu striech, ktorá bola odborne posudzovaná a schválená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. Na základe tohto projektu bude odborná komisia, zriadená generálnym riaditeľom SNM, realizovať v zmysle zákona verejné obstarávanie na výber dodávateľa. Členmi výberovej komisie sú experti z oblasti stavebníctva, verejného obstarávania, statiky, Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného múzea.
Krasna Hôrka

Na základe rozhodnutia pamiatkárov budú na objektoch Dolného a Stredného hradu realizované nové strechy, ktoré budú vyhotovené ako repliky pôvodného zničeného krovu. Podľa rozhodnutia pamiatkárov sa na strechu použije škridlová pálená krytina, ktorá bude mať tvar viedenskej škridly.
Na hrade Krásna Hôrka sa realizuje príprava elektrickej prípojky. Momentálne prebiehajú výkopové práce na osadenie elektrického vedenia na skalnaté vápencové bralo. Pôvodná elektrická prípojka je zničená a nefunkčná, elektrická energia sa momentálne zabezpečuje agregátom.
Krasna Hôrka
Po zrealizovanom verejnom obstarávaní sa od 5. júna 2012 na hrade realizuje montáž aktívnych bleskozvodov. Zabránia riziku ohrozenia zamestnancov, ktorí vykonávajú opravu hradu a tiež riziku prípadného poškodenia objektu bleskom.
Na základe rokovaní a požiadaviek konzorcia poisťovní bude SNM budúci týždeň odstraňovať dreviny po požiari a dočisťovať hradné bralo. Preventívne odstraňovanie drevín z okolia hradov bude SNM realizovať aj v ostatných pracoviskách v správe Slovenského národného múzea.
Stále prebieha aj mimoriadna odborná revízia zbierkového fondu, ktorú v zmysle zákona o múzeách vyhlásil po požiari generálny riaditeľ SNM. Cieľom odbornej revízie je zistenie stavu zbierok po požiari a kvalifikovane určiť stupeň a postup ich odborného ošetrenia.
Krasna Hôrka
Pre poisťovňu pripravujeme zoznam všetkých umeleckých diel a zbierok, ktoré boli poškodené požiarom, spolu s vyčíslením škody. Tiež pripravujeme zoznamy všetkých ostatných hnuteľných vecí, poškodených požiarom, s vyčíslením škody. Pre poisťovňu vyčíslia škody múzejní experti a odborní zamestnanci múzeí.
Časti objektu po požiari stále pracujú a vykazujú zmeny, robia sa dodatočné špeciálne sondy a odborné laboratórne testy. Až po zrealizovaní všetkých expertíz z nich statik vypracuje odborný posudok. Slovenské národné múzeum každý krok pri obnove Hradu Krásna Hôrka konzultuje v zmysle zákona s pamiatkarmi, stavebnými expertmi a špecialistami. Proces obnovy je zložitý a prebieha podľa harmonogramu. SNM pri obnove dodržiava všetky ustanovenia, postupy a lehoty stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní ako aj múzejného a pamiatkového zákona.
Naďalej pokračuje verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka. K dnešnému dňu je vyzbieraných 96 127, 07 Eur.
Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET