6 mesiacov od požiaru na hrade Krásna Hôrka!

Požiar na hrade Krásna Hôrka vypukol v sobotu 10. marca 2012. O dva dni na to začal Pamiatkový úrad Košice z úradnej povinnosti správne konanie o náprave.

V priebehu jedného týždňa Slovenské národné múzeum evakuovalo z hradu všetky zbierkové predmety. Okamžite sa pristúpilo k zabezpečeniu provizórneho zakrytia otvorených častí objektu hradu.

SNM pristúpilo k príprave a vyhotoveniu zámeru obnovy, ktorý bol dňa 18. mája rozhodnutím KPÚ Košice schválený. Na základe zámeru vydal KPÚ Košice rozhodnutie, ktoré slúžilo ako jeden z podkladov pre architektov a statikov k vypracovaniu projektovej dokumentácie na obnovu striech. SNM zabezpečilo spracovanie prípravnej dokumentácie – komplexné zameranie objektu, zrealizovalo VO na vykonanie pamiatkového a architektonickohistorického výskumu v objekte horného hradu.

Nové strechy na strednom a dolnom hrade budú na základe záväzného rozhodnutia pamiatkarov vyhotovené ako repliky zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. Strecha na hornom hrade bude dodatočne určená na základe výsledkov historického a pamiatkového výskumu.

Na hrad sa zaviedla elektrická prípojka a nahradila tak dočasný benzínový agregát. Na základe verejného obstarávania a podpísanej zmluvy bol na hrad kompletne namontovaný aktívny bleskozvod, ktorý má zabrániť ohrozeniu životov pracovníkov vykonávajúcich opravu hradu, ako aj zabrániť poškodeniu hradu bleskovou činnosťou. Na základe rokovania s poisťovňou sa zrealizoval výrub drevín po požiari a dočistenie hradného brala.

Stále sa pripravuje nezávislý znalecký posudok všetkých škôd. SNM vykonáva mimoriadnu revíziu zbierok, pripravili sme pre poisťovňu zoznamy všetkých umeleckých zbierok a diel poškodených požiarom s vyčíslením škody, zoznamy všetkých zbierok na hrade KH, zoznamy všetkých ostatných hnuteľných vecí poškodených požiarom s vyčíslením škody.

Momentálne sa realizuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa na sanáciu havarijného stavu NKP hrad Krásna Hôrka. Členmi výberovej komisie sú experti z oblasti stavebníctva, verejného obstarávania, statiky, zástupca Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného múzea. Proces verejného obstarávania stále prebieha, k dnešnému dňu je vybratý dodávateľ, ale v zmysle zákona o verejnom obstarávaní plynie zákonná lehota 16 dní pred podpisom zmluvy, počas ktorej môžu neúspešní uchádzači vzniesť námietku. V prípade, že sa tak stane, zákonné lehoty sa predĺžia.

Víťaza SNM oznámi po ukončení procesu verejného obstarávania a po podpísaní zmluvy s vybraným dodávateľom. Celý hrad je komplexne pripravený na začatie rekonštrukčných
prác. Máme vybavené stavebné povolenie, pripravili sme stavenisko, rozvody staveniskovej vody, ako aj rozvody staveniskovej elektrickej energie.

Verejná zbierka, ktorú vyhlásilo SNM, má na svojom účte v štátnej pokladnici 105 611 €. Doposiaľ sa finančné prostriedky zo zbierky nemíňali, budú slúžiť na financovanie prác spojené s obnovou hradu, ktoré majú charakter modernizácie a poisťovňa ich nepreplatí. SNM ďakuje všetkým prispievateľom a podporovateľom. Robíme maximum pre to, aby sa časť hradu sprístupnila už v budúcom roku. Rovnako však upozorňujeme, že SNM ako štátna organizácia zriadená MK SR je povinná dodržiavať všetky platné zákony – stavebný zákon, pamiatkový zákon, múzejný zákon ako aj zákon o verejnom obstarávaní a lehoty plynúce z nich.

Zdroj: Slovenské národné múzeum