SNM: Realizuje celoslovenský projekt pre všetky múzeá!

Bratislava, 30. marca 2010 – Múzeá a múzejníkov čakajú zmeny. Slovenské národné múzeum začína realizovať trojročný projekt Múzeá tretej generácie na Slovensku, ktorý je určený pre pracovníkov všetkých múzeí vo verejnej správe. Cieľom projektu je vytvoriť lepšie podmienky na rozvoj múzejníctva a formou stretnutí, dlhodobých vzdelávacích cyklov a tréningov rozvíjať odborné vzdelávanie múzejníkov. Ambíciou projektu je zdôrazniť dôležitosť postavenia a úlohy múzea v spoločnosti nielen z regionálneho, ale aj celoslovenského hľadiska.

Jednou zo zákonom stanovených povinností Slovenského národného múzea je metodické usmerňovanie a vzdelávanie pracovníkov všetkých múzeí na Slovensku. Túto svoju úlohu bude v období od marca 2010 do februára 2013 SNM plniť cyklom rôznych tréningov zameraných na zvýšenie odbornej kvalifikácie múzejníkov na všetkých pozíciách. Školení budú múzejníci, ktorí pracujú priamo so zbierkovým fondom – reštaurátori, konzervátori, kurátori či dokumentátori. Ďalšie cykly tréningov budú určené najmä tým zamestnancom, ktorí pracujú s verejnosťou, pripravujú a realizujú podujatia, komunikujú s médiami, alebo inak každodenne prichádzajú do kontaktu s návštevníkom (dozorkyne, vrátnici, pokladníci a pod.). Školeniam sa nevyhnú ani riaditelia a vedúci zamestnanci, ktorí tak budú mať príležitosť prehåbiť si svoje zručnosti a vedomosti v oblasti vedenia ľudí a organizácie.

Jedným z hlavných cieľov projektu je skvalitniť fungovanie slovenských múzeí a podporiť pro klientsky orientovaný prístup. Akreditované kurzy by mali vytvoriť sieť certifikovaných odborníkov v rôznych múzejných špecializáciách. Okrem tréningov, ktoré budú vyžadovať osobnú účasť, je k vybraným modulom pripravené aj e-learningové vzdelávanie. Jednou z úloh projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku je okrem praktického vzdelávania aj vytvorenie chýbajúcich metodických a učebných materiálov pre odborné múzejné činnosti. Dôležitou súčasťou projektu je aj tzv. advokácia múzeí. Jej cieľom je posilniť postavenie múzeí na Slovensku, vytvárať podmienky na ich ďalší rozvoj, ako aj podporiť vznik dôležitých strategických dokumentov a rozvinúť diskusiu o úlohe múzea v spoločnosti.

Projekt Múzeá tretej generácie na Slovensku je najrozsiahlejšou investíciou do rozvoja ľudských zdrojov v oblasti múzejníctva. Je jedinečnou príležitosťou získať kvalitné a aktuálne odborné vzdelávanie, ktoré sa v takejto miere a intenzite nebude tak skoro v tejto sfére opakovať. Projekt sa v podobe siedmich odborných vzdelávacích modulov (zahàňajúcich 18 vzdelávacích kurzov) zameria na vzdelávanie zamestnancov vo všetkých (cca 100) múzeách vo verejnej správe na Slovensku.

Prvou aktivitou projektu je stretnutie Otvorený priestor, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2010 v PKO v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia, na ktoré sú pozvaní všetci múzejní pracovníci, je otvoriť diskusiu o realizovanom projekte a zapojiť účastníkov do tém, ktoré sa ich týkajú a o ktorých by mali v oblasti múzejníctva rozhodovať. Témou tohto stretnutia je Postavenie múzeí a úloha múzejníkov v našej spoločnosti.

Slovenské národné múzeum realizuje projekt Múzeá tretej generácie na Slovensku vďaka podpore (vo výške 627 780 €) z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

O Slovenskom národnom múzeu – Slovenské národné múzeum realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a prezentačnú prácu prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí. Vykonáva koordinačnú, odborno-poradenskú a metodickú činnosť, spravuje archív a vedeckú knižnicu s vyše 100-tisícovým fondom. Realizuje rozsiahlu vydavateľskú činnosť a je aj strediskom školiteľských aktivít v oblasti muzeológie pre všetky slovenské múzeá. Slovenské národné múzeum je najväčším užívateľom fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. Má stále expozície v Bratislave, Martine, Bojniciach, Myjave, Betliari, na Krásnej Hôrke, na Červenom Kameni a Modrom Kameni, v Levoči, Svidníku, v Prešove a inde. SNM – to nie sú len každoročne zrealizované desiatky výstavných podujatí doma i v zahraničí, ale aj dva časopisy, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie neperiodické publikácie, katalógy, súpisové práce a poradenská záujmová práca s verejnosťou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 
Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET