Citadela: Rozhovor Marek Papík!

1) Ahoj Marku, jsi produkčním a výkonným catering managerem projektu Paul van Dyk Volume tour 2010 v Brnì, jak jsi se vlastnì k této činnost dostal, a jaké projekty máš už za sebou?
Jako dlouholetý provozní klubu Mersey jsem byl k  první akci v podobì Hradhousu 2005 přizván. Svým zpùsobem to byla logická volba, protože jsem se jako bar manager klubu osvìdčil a bylo na čase, abych zkusil velký, jednorázový projekt. Zjevnì Mersey se mou bylo spokojeno, protože jsem posléze zajišťoval všechny projekty, které organizovalo. V prùbìhu dalších let jsem byl osloven  i dalšími promotéry scény a v současné dobì mám  za sebou tyto akce: Hradhouse, Creamfields, Rio de Riviera, Čarodìjáles, Rock shock, Apokalypsa a řadu menších koncertù jako Living color, J.A.R., Monkey Bussiness či Vypsaná fixa.


2) Co přesnì tvoje činnost obnáší?
Příprava barù na akci pro tisíce lidi zabírá široké spektrum činností. Nebudu se zabývat konkrétními aspekty a detaily, ale obecnì jde o komunikaci s partnery, zajištìní personálu jak na bary, tak pro zázemí, zásobování samotné, vyúčtování a celkovou logistiku.


3) Spousta lidí si neuvìdomuje, že skončením akce projekt ještì “dožívá”. Jak dlouho vlastnì trvá příprava a následná deinstalace takového projektu?
 Vìtšinou 2 dny před a 2 dny po akci, záleží na prostoru, velikosti, trvání, termínu apod. Je to natolik individuální, že se nedá generalizovat.

4) Máš za sebou spoustu akcí, mnoho z nich i na BVV – co osobnì říkáš na pavilon P? Jaký je tvùj názor na ozvučení v tomto pavilonu – jistì jako jeden z mála mùžeš srovnat akustiku i jiných pavilonù na BVV…
Srovnání bohužel nemám a protože se soustředím maximálnì na svou práci, takovéto vìci nevnímám natolik, abych je mohl kvalifikovanì posoudit.

5) Když začíná taková akce a vpouštìjí se návštìvníci, je to pro tebe moment oddychu, nebo naopak ještì vìtšího stresu?
 Takto se to nedá formulovat. V momentì otevření přichází pouze jiná fáze mé práce a tou je crysis management. Pokud ještì není nìco hotovo, pak jsou to detaily, dodìlávky, které neovlivňují samotný chod akce. V momentì, kdy začnou chodit návštìvníci, tak se řeší problémy které vznikají za chodu, nedají se předvídat, či na nì připravit. Vpuštìním lidí se tedy mìní pouze náplň mé práce.

6) Když si vzpomeneš na své začátky (kdy to bylo?), jaké kuriozity pamatuješ?
Jako nezkušený novic byla kuriózní má práce celkovì. Bìžný návštìvník nepoznal nic, ale když se podívám na sebe na prvním Hradhousu, musím se jen srdečnì zasmát, jak jsem nìkteré vìci řešil nebo pokazil. Človìk se učí a vyvíjí každou akcí.

7) Sám se určitì pohybuješ v rùzných hudebních stylech, které jsou pro tebe osobnì nejblíže?
Prošel jsem bouřlivým hudebním vývojem, který má však jednu dùležitou vlastnost, a tou je ta, že jsem nikdy nezavrhl to, co jsem v minulosti poslouchal. V současné dobì jsem spíše konzervativní konzument hudby, ale z taneční hudby mì nejvíce ovlivnili: vše od vydavatelství Ninja Tunes, Underworld, Marco Carola, Josh Wink, Massive attack, Bjork, Dave Angel, Chris Liebing, Oscar Mulero, nebo pan Jeff Mills.


8) Určitì se k tobì dostává i spoustu zajímavých požadavkù ze strany umìlcù nebo i návštìníkù, je nìjaká pikantnost, kterou prozradíš?
Nebylo by profesionální komentovat obsah požadavkù účinkujících, nicménì obecnì vzato mì nejvíce zamìstnali Fun Lovin Criminals, kteří se v počtu 3 členù evidentnì, dle množství objednaných pochutin, chystali na třetí svìtovou válku. Ze strany návštìvníkù mì pak vykolejila žádost, resp.rozčilování se jedné slečny nad faktem, že neprodáváme startky bez filtru.


9) Co v tobì vyvolává zkratka PVD?
Příjemné mrazení v zádech s očekáváním nejvetší halovky v JM kraji.


10) Jaký je hlavní rozdíl v sortimentu Apokalypsy a nyní akce Paul van Dyk? Představ prosím portfolio na barech akce Paul van Dyk.
 Zásadní zmìnou bude výmìna na Apokalypse kritizovaného energy drinku a vody za Red Bull a Gocii. Další informace o sortimentu budu zveřejnìny s dostatečným časovým předstihem. V tento moment se ještì nìkteré vìci dojednávají, nicménì jistý je Stock jako dodavatel tvrdého alkoholu, Pepsi nealka, speciálka v podobì kombinace mraženého brazilského ovoce, jiné druhy míchaných nápojù apod.. Team Apokalypsy vymìnil skoro všechny dodavatelé tak, aby zákazníci byli spokojeni:)

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET