Citadela: Rozhovor Ivan Bařina!

1.) Ahoj Ivane. Jsi produkčním manažerem projektu Paul van Dyk Volume Tour 2010 v Brnì – jak ses vlastnì k této pozici dostal a jaké projekty už máš za sebou?
Na pozici produkčního manažera jsem se dostal postupnou prací na taneční scénì –  z pozice „bedňáka“ za posledních 9 let, za pomoci spousty faktorù. Známosti, nebojácnost ve vztahu k práci a učení se novým vìcem, zájem o show-business a jeho fungování, nadšení nìco vytvářet. Nejzajímavìjší mi přišly Time Warp v Praze, Orion Hall v Brnì (všechny), Hradhouse od roku 2001, Creamfields 2008(nedopadl možná slavnì, ale pro mì to byla nejvìtší škola, jakou jsem kdy prošel), Mácháč – jakožto ukazatel kvality produkce a Apokalypsa, se kterou se dá do budoucna pracovat tak, aby to byla perfektní brnìnská halová party a v neposlední řadì spolupracuji s klubem Fléda, jehož jsem zároveň velký fanda.  Je ale spousta dalších projektù, vìtších i menších, na kterých jsem spolupracoval.

2.) Co přesnì tvoje činnost obnáší?
Postarat se o skloubení prostoru mezi lidmi a vystupujícími. Vyřešit všechny detaily fungování akce… Zajistit maximální pohodlí ve vztahu k možnostem. A v neposlední řadì zpracovat rozmístìní všech objektù v prostoru akce logicky tak, aby to bylo pro všechny pohodlné a lukrativní.

3.) Spousta lidí si neuvìdomuje, že skončením akce projekt ještì „dožívá“. Jak dlouho vlastnì trvá příprava a následná deinstalace takového projektu?
Záleží na projektu, prostoru konání, časových možnostech, financích a představì samotného promotéra. V prùmìru takové akce trvají včetnì deinstalace 4 až 5 dní. Ale je to opravdu akce od akce rùzné.


4.) Máš za sebou spoustu akcí a mnoho z nich i na BVV – co ty osobnì říkáš pavilonu P? Jaký je tvùj názor na ozvučení v tomto pavilonu – jistì jako jeden z mála mùžeš srovnat akustiku i jiných pavilonù na BVV…
Ano, na BVV jsem zažil spousty akcí a ve vìtšinì pavilonù jsem i nìjaké akce připravoval. Nìkteré pavilony jsou pro akce překrásné či impozantní, avšak zvukovì naprosto nepoužitelné (Pavilon A – festival Loop, či pavilon Z – Orion Hall). Jiné jsou prostorovì nešikovné(Pavilon F – Orion Hall), jiné trochu fádní, ale pro lidi, myslím, maximálnì pohodlné (Pavilon G1 a G2 – Orion Hall – ty mám osobnì hodnì rád), další jsou obyčejné a nezáživné (Pavilon D a H – festival Loop a Kingdom). Pavilon P je jak impozantní svou velikostí, tak pohodlný pro práci i pro lidi. Zvukovì je asi nejlepší ze všech. Ale to je spíše otázka na zvukaře, jímž nejsem.

5.) Když začíná taková akce a vpouštìjí se návštìvníci, je to pro tebe moment oddychu, nebo naopak ještì vìtšího stresu?
Částečnì moment oddychu i jistého stresu – „mám všechno hotové?“, „není nìkde nìjaké nebezpečné místo, kde by se mohl nìkdo fatálnì zranit?“, „probìhne všechno v pořádku a dle představ?“… Po pravdì si ale nejvíc oddychnu, když samotná realizace začne, protože pak už nemám čas přemýšlet nad tím, že se bojím, aby to klaplo. To už je pak jenom o tom, že to musí klapnout! To je pak už jenom zábava. Nejvìtší stres je tři, čtyři dny před akcí, to se budím hrùzou spocenej co hodinu v noci. Pokud se mi už podaří usnout…

6.) Když si vzpomeneš na své začátky (kdy to bylo?), jaké kuriozity z plánování a připravování akcí pamatuješ?
Vùbec poprvé jsem pomáhal sklízet Hradhouse 2001 v Boskovicích. Od té doby jsem díky Tondovi Procházkovi nìkolik let nevynechal jedinou možnost práce na party (především pro G-productions, Mersey a následnì Apokalypsu i další). Kuriozit jsem zažil a vidìl asi spoustu. V téhle branži to asi jinak ani není.

7.) Sám se určitì pohybuješ na akcích mnoha hudebních stylù – který je ale pro tebe osobnì nejblíže?
Nevím, co na to odpovìdìt. Když hudba kohokoliv plní svùj žánrový účel, tak mùže být zážitek z koncertu Skworu stejnì silný, jako z Hardcella… Ale osobnì mám asi nejradìji elektronické hudební experimentování a downtempo.

8.) Určitì se k tobì dostává i spousta zajímavých riderù umìlcù… Je nìjaká pikantnost, kterou prozradíš?
O tomhle nepřemýšlím. Maximálnì si řeknu, že si nìkdo „vymýšlí“. Je potřeba takovou vìc pouze vyřešit, aby byl ten umìlec spokojený a jít dál k zajímavìjším problémùm. Zajímaví jsou spíše ti lidé samotní (nìkdy) a jejich názory, vnímání svìta a nejvíc jejich hudební rozhled. A v tom posledním mì úplnì nejvíc dostali Cristian Vogel, Machinefabrik a Von Spar z předloňského festivalu NewNew!, kteří při odvozu na hotel poznali ze stylu mixu hrajícího DJe včetnì skladeb co přesnì zahrál. To jsem nechápal. Znali úplnì všechno a vùbec mìli neskutečnej přehled. To bylo úžasné.

9.) Co v tobì vyvolává zkratka PvD?
Legendu. Jednoho z mála trance umìlcù, které osobnì uznávám. A to především za jeho mnohaletou činnost na poli taneční scény. Osobnì se tìším a jsem velmi zvìdav na hudbu, kterou zahraje.

10.) V dnešní dobì, kdy mají lidé často problémy s nezamìstnaností – napadá tì pozice, kterou bys do vašeho teamu rád zaplnil?
Osobního asistenta/ku ☺ Také by se mi hodil nìkdo manuálnì zručný, který se nebojí a umí pracovat s rùznými nástroji a mìl by prostorovou představivost.

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET